Schadevergoeding zomermaaien

Om ook in de zomerperiode een goede waterafvoer te kunnen garanderen, zal de Provincie in een aantal waterlopen maaiwerken uitvoeren tussen 1 juni en 15 september. Aangezien deze werken schade kunnen berokkenen aan de gewassen op de akkers, voorziet de Provincie voor de zomeronderhoudsbeurt een schadevergoeding voor de gebruiker. Lees hier meer over de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor deze vergoeding.

Waarom maaien in de zomer?

Top

Een droog voorjaar zorgt ervoor dat planten in de waterlopen massaal beginnen te groeien. Als er zich een hevig onweer voordoet of het begint hevig en langdurig te regenen, kan al dat water niet tijdig worden afgevoerd via deze dichtgegroeide waterlopen. De Provincie heeft nu een lijst gemaakt van waterlopen die een verhoogd risico op wateroverlast geven. Deze beken zullen in de zomer gemaaid worden. Dit betekent dat er niet zal gewacht worden tot de gewassen van de velden zijn, zoals in de winterperiode het geval is. De schade aan de gewassen door deze bijkomende maaibeurt, zal de Provincie dan ook vergoeden.

Wie komt in aanmerking?

Top

Enkel wie gebruiker is van een perceel op het moment dat de werken worden uitgevoerd, komt in aanmerking voor een vergoeding. Het moet maaiwerken betreffen die uitgevoerd worden in opdracht van het provinciebestuur, Dienst Integraal Waterbeleid in de periode tussen 1 juni en 15 september. Deze regeling geldt dus niet voor de maaibeurten buiten deze periode of voor werken uitgevoerd door een ander bestuur.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Top

De vergoeding is afhankelijk van het gewas. Voor 2017 worden de volgende vergoedingen voorzien:

Nr. teelt €/lm waterloop
1. tarwe en spelt 0,69
2. rogge 0,49
3. gerst 0,55
4. haver 0,54
5. korrelmaïs 0,57
6. andere granen 0,60
7. peulgewassen 0,50
8. aardappelen 1,98
9. suikerbieten 1,22
10. voederbieten 0,86
11. tabak 2,34
12. hop 2,89
13. rapen 0,48
14. andere oliehoudende gewassen 0,33
15. vlas 0,58
16. sierteelt - niet beschut 10,92
17. ruwvoederteelten - totaal 0,54
18. kuilmaïs 0,55
19. vlinderbloemige voedergewassen 0,42
20. andere voedergewassen 0,34
21. andere akkerbouwteelten 0,63
22. Grasland (niet in gebruik als graasweide op het moment van de werken) 0,39
23. pit- en steenfruit 6,99
24. kleinfruit (uitgz. Aardbeien) 11,33

Deze bedragen worden uitbetaald per meter gewas palend aan de waterloop waar een zomeronderhoudsbeurt is uitgevoerd. Voor gewassen die niet in de bovenstaande lijst voorkomen, zal geval per geval de vergoeding worden vastgelegd op basis van het gemiddelde van de bruto productie van de vorige jaren zoals gepubliceerd door het Departement Landbouw en Visserij.

Opgelet: er wordt geen vergoeding gegeven voor percelen die in gebruik zijn als graasweide op het moment van de werken.

Wat moet je doen om schadevergoeding te ontvangen?

Top

Je vult het schadeaangifteformulier in. Dat formulier kan je downloaden onderaan deze pagina. Je kan het ook verkrijgen bij je gemeentebestuur.

Enkel een volledig en correct ingevuld formulier wordt behandeld. Zorg er ook voor dat je formulier ten laatste één maand na de uitvoering van de werken aan het provinciebestuur is bezorgd. Dat kan via de post (Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Integraal Waterbeleid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent) of per mail (waterbeleid@oost-vlaanderen.be).

Beheersovereenkomst als alternatief?

Top

Als landbouwer kan je ook een beheersovereenkomst perceelsrandenbheer met de VLM afsluiten. Dit kan een waardevol alternatief zijn voor het beheer van randen langsheen de waterloop. Meer info vind je op www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten.

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Luc Van Driessche- luc.van.driessche@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 76 72