Beleidskader wateradviezen

Wateradvies door de provinciale dienst Integraal Waterbeleid

Top

De provinciale dienst Integraal Waterbeleid is in sommige gevallen aangeduid om een (niet-bindend) wateradvies te geven in het kader van de watertoets ondermeer bij stedenbouwkundige vergunningen. Het betreft deze dossiers die:

  • gelegen zijn in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied óf
  • leiden tot een toename van verhardingen groter dan 1000 m² óf
  • gelegen zijn op minder dan 10 meter afstand van de kruin van de talud van een onbevaarbare waterloop van 2de categorie

voor zover de vergunningsplichtige activiteit plaatsvindt in of in de nabijheid van een onbevaarbare waterloop van 2de categorie dan wel het oppervlaktewater in kwestie in die waterloop wordt verzameld.

Provinciale beleidsvisie

Top

Door adviezen op stedenbouwkundige vergunningen te verlenen kunnen we de impact van verharde oppervlakken op het watersysteem zo beperkt mogelijk houden, initiatiefnemers behoeden voor waterschade en de nodige ruimte voor water zoveel mogelijk vrijwaren. Burgers en overheid werken op deze manier samen aan de realisatie van een klimaatrobuuste provincie.

Het is wenselijk duidelijkheid te verschaffen aan initiatiefnemers (bouwheren, projectontwikkelaars) over de krijtlijnen van ons preventief beleid, zodat zij daar van bij de eerste projectschetsen rekening kunnen mee houden. Op deze manier hopen wij dossiers voor advies te ontvangen die wat het aspect water betreft, beter onderbouwd en uitgewerkt zijn. Dat zal de dossierbehandeling efficiënter maken, zowel voor de aanvrager als voor de adviesverlener.

Praktisch

Top

In het document 'Provinciaal beleidskader wateradviezen' vind je een opsomming van de belangrijkste elementen die een aanvulling vormen op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en die wij in de wateradviezen meenemen.

Deze aanvullingen zijn van toepassing op bouwaanvragen waarop de provinciale dienst Integraal Waterbeleid een advies verleent en voor in rekening te brengen verharde oppervlakken vanaf 1000 m². Andere vergunningverlenende overheden kunnen indien zij dit wensen, deze aanvullingen overnemen.

Het Provinciaal beleidskader omvat een gebiedsdekkende, indicatieve normenkaart. Daarbij wordt rekening gehouden met de bodemeigenschappen en het overstromingsrisico van elk stroomgebied. Via ons geoloket www.gisoost.be/waterlopen kan je voor jouw project nagaan of de dimensioneringsgetallen die de gewestelijke verordening voorschrijft voor de infiltratievoorziening volstaat dan wel moeten worden aangepast.
Je kan de WMS van deze normenkaart ook in je eigen GIS-systeem gebruiken:

http://geodiensten.gisoost.be/arcgis/services/Indicatieve_Normenkaart/MapServer/WMSServer

Daarnaast vind je in het beleidskader ook wanneer hergebruik in mindering mag gebracht worden, welke onze voorwaarden inzake overstromingsvrij bouwen zijn, hoe verlies aan ruimte voor water gecompenseerd moet worden, welke de aandachtspunten zijn bij projecten in de onmiddellijke omgeving van een geklasseerde waterloop, enzovoort … De tekst van het beleidskader vind je eveneens hieronder.

In mei 2015 werden voor de gemeenten praktijkdagen gehouden rond dit beleidskader. De presentaties ervan vind je hieronder bij de documenten.

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Marie-Paule De Poorter- marie-paule.de.poorter@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 76 66