Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's)

Ter info: De provinciale en gewestelijke RUP's zijn ook te raadplegen via gisoost (contouren en PRUP's of GRUP's in totaliteit). Zie link bij Externe websites. De gemeentelijke RUP's en BPA's werden voor wat betreft de contouren ook opgenomen in gisoost.

Algemeen

Wat zijn ruimtelijke uitvoeringsplannen en welke RUP's dient de Provincie op te maken in het kader van het RSV en PRS.

Actueel: provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's)

Op deze pagina vind je een overzicht van de procedure van de lopende en afgewerkte provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Kleinstedelijke gebieden

De Provincie heeft de taak gekregen om de in het RSV's geselecteerde kleinstedelijke gebieden af te bakenen.

Economische knooppunten

De Provincie heeft de taak gekregen om ruimte voor bedrijvigheid te voorzien in de specifiek economische knooppunten op haar grondgebied. 

Windlandschappen

De Provincie is ervan overtuigd dat enkel een geplande en geconcentreerde aanpak ervoor kan zorgen dat alle Oost-Vlamingen de winst van de wind kunnen oogsten.

Actueel: plan-milieueffectenrapportage (plan-MER)

In uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen maakt de Provincie ruimtelijke uitvoeringsplannen op (PRUP's). De effecten van zo'n plan op het leefmilieu moeten voor de goedkeuring van het plan ingeschat worden. Indien de te verwachten effecten aanzienlijk zijn, dan moet er een PLAN-MER opgemaakt worden.

Bijzondere economische knooppunten

De provincie Oost-Vlaanderen werkt een ruimtelijke visie uit voor de 4 bijzondere economische knooppunten in haar provincie: Zulte-Kruishoutem, Zwaarveld in Hamme, Kluizemolen in Sint-Gillis-Waas en Zelzate-Asssenede.

Weekendverblijven

De Provincie werkt met een provinciale stedenbouwkundige verordening. Daarnaast maakt de Provincie provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) op. Die voorzien in een herbestemming van de zones voor verblijfsrecreatie op het gewestplan.