Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Met het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 heeft het provinciebestuur de taak gekregen om een provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) op te stellen. Ondertussen is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening reeds opgesteld. Deze is in werking getreden op 1 september 2009.

In het PRS wordt de provinciale visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie toegelicht en worden de taakstellingen die opgelegd zijn door de hogere overheid verder uitgewerkt.

Het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) werd op 10 december 2003 door de provincieraad definitief vastgesteld. Op 18 februari 2004 keurde de Vlaamse regering het goed. Op 24 maart 2004 is het PRS in werking getreden.

Herziening PRS - beleidskader windturbines

Top

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan is gedeeltelijk herzien met als doel een provinciaal beleidskader voor windturbines aan het document toe te voegen.

Het beleidskader werd door de minister goedgekeurd op 25 augustus 2009, hetgeen gepubliceerd is in het BS dd 8 september 2009 waardoor het 14 dagen nadien in werking is getreden.

Meer informatie hierrond vind je op de pagina windenergie onder het luik energie (zie verwante pagina's). Het goedgekeurde beleidskader en bijbehorende kaarten, vind je hieronder.

Herziening PRS - tweede partiële herziening 2012

Top

Onlangs is de Provincie Oost-Vlaanderen gestart met een tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan, iets wat vooral wijzigingen kent op het vlak van wonen en bedrijvigheid. Via deze website houden wij je verder op de hoogte van de vorderingen in dit proces en de inspraakmomenten.

Op 18 juli 2012 werd de tweede partiële herziening van het PRS door de minister goedgekeurd. Op 7 augustus 2012 werd het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en het is dus sedert 21 augustus 2012 in werking getreden.

Wat?

Het provinciebestuur bakent de grenzen af waarbinnen uiteenlopende functies zoals werk, natuur, woning, ... voldoende ruimte krijgen.

Dubbele opdracht

De opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen en de begeleiding van gemeentebesturen bij ruimtelijke planning.

Beleidskader jeugdverblijfcentra

De provincie Oost-Vlaanderen heeft begin 2011 de opdracht gegeven tot de opmaak van een ruimtelijk beleidskader voor jeugdverblijven. Dit beleidskader vormt de ruimtelijke component voor de afweging van de jeugdverblijven binnen de provincie.