Ruimtelijke ordening

Windenergie : openbaar onderzoek liep van 25 april t.e.m. 23 juni 2014

Top

De provincie is gestart met de invulling van de concentratiezones voor windturbines ’Maldegem-Eeklo’ en ‘E40’.

In deze zones zijn er nog grote mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines. Samen met de verschillende lokale besturen, Vlaamse en federale administraties en het middenveld worden nu de concrete prioritair in te vullen locaties vastgelegd.

Voor meer info, kijk onderaan bij het onderdeel provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen - windenergie of bij 'externe website' (onderaan) 'Energielandschap Oost-Vlaanderen'.

De informatie rond de openbare onderzoeken is terug te vinden onder 'Aankondiging openbare onderzoeken PRUP's' (cfr verwante pagina's onderaan).

Provinciale verordening weekendverblijven

Top

Ter informatie vind je hier de nieuwe provinciale verordening inzake de weekendverblijven.

Deze verordening werd op 4 juli 2012 door de Vlaamse Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport goedgekeurd. 23 juli 2012 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor de verordening van kracht is sinds 2 augustus 2012!

De documenten vind je onderaan deze pagina.

Bijkomend vermelden we dat artikel 2, waarvan sprake in het goedkeuringsbesluit van de minister, al uit de verordening is gehaald!

Lopende openbare onderzoeken : Reconversie verblijfsrecreatie Berlare - fase 2 (10.11.14 t.e.m. 08.01.15)

Top

Het openbaar onderzoek van het PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Berlare - Fase 2 loopt van maandag 10 november 2014 tot en met donderdag 8 januari 2015.

Voor meer info, kijk bij de verwante pagina's onderaan op aankondigingen openbare onderzoeken PRUP's.

Publieke inspraak plan-mer 's : afbakening Lokeren, Ninove, Deinze en stedelijk project Ninovestraat te Ronse

Top

Op 22 mei 2014 is het decreet van 25 april 2014 in werking getreden houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planMER werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan ('reparatiedecreet').

Het decreet voorziet in procedures om de wettigheid van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die volgens het integratiespoor opgesteld werden, te herstellen. Die procedures moeten 'onverwijld' in gang gezet worden.

Volgende provinciale RUP's vallen onder het toepassingsgebied van het hersteldecreet: Afbakening Ninove, Afbakening Lokeren, Afbakening Deinze en stedelijk project Ninovestraat te Ronse.

De eerste stap in de herstelprocedure voor deze RUP's is het plan-MER terug in openbaar onderzoek brengen.

De openbaar onderzoek over de inhoudsafbakening plan-MER over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren, Deinze, Ninove en stedelijk project Ninovestraat te Ronse worden georganiseerd van donderdag 30 oktober 2014 tot en met vrijdag 28 november 2014.

Voor meer info, kijk bij de verwante pagina's onderaan naar milieueffectenrapportage over PRUP's (en dan doorklikken naar de desbetreffende gemeente) of ga naar de website van Mer -Vlaanderen waar deze consultatiemomenten en bijhorende documenten ook worden weergegeven.

Bij het overzicht van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in opstart (link onderaan deze pagina) wordt ook weergegeven als een screeningsnota heeft uitgewezen dat geen plan-mer nodig is of als er een plan-mer is goedgekeurd.

Project Oude Briel - Dendermonde

Top

De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen.

Dit project moet leiden naar een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus. Bij dit hele transformatieproces zullen de partners, in de mate van het mogelijke, rekening houden met de situatie van de bestaande bedrijven.

Het project betekent voor de streek een belangrijke economische impuls. Het kan extra bedrijven aantrekken en nieuwe arbeidsplaatsen realiseren.

De drie partners willen alle belanghebbenden bij de realisatie betrekken.

De stad Dendermonde ondersteunt dit project.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht op de volgende website: www.oudebriel.be (zie externe websites).

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Met het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 heeft het provinciebestuur de taak gekregen om een provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) op te stellen. Ondertussen is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening reeds opgesteld. Deze is in werking getreden op 1 september 2009.

Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's)

De Provincie maakt provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) op ter uitvoering van de provinciale ruimtelijke beleidsvisie.

Gebiedsgerichte planningsprocessen

Naast de ruimtelijke plannen op provinciaal niveau worden op andere beleidsniveau's en in andere beleidsdomeinen plannen opgesteld met ruimtelijke impact.

Ruimtelijke vergunningen

De Provincie is in de beroepsfase de vergunningsverlenende overheid voor aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen. Je kan bij het provinciebestuur ook terecht voor architectenafwijking.

Procoro

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt er een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de provincie, de PROCORO genaamd.

Openbaar onderzoek onteigeningsplan Leopoldskazerne

Bekendmaking openbaar onderzoek voorlopige vaststelling onteigeningsplan Leopoldskazerne blokken A, B en C. Het openbaar onderzoek loopt van 10 tot en met 24 februari 2014.