Ruimtelijke ordening

OPENBARE ONDERZOEKEN : Reconversie verblijfsrecreatie Stekene, Sint-Gillis-Waas, Ronse, Maarkedal, Zwalm, Hamme, Sint-Niklaas, Beveren, Wachtebeke en afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde III.

Top

Het openbaar onderzoek van het PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Wachtebeke loopt van maandag 20 april 2015 tot en met donderdag 18 juni 2015.

Het openbaar onderzoek van het PRUP ' Reconversie verblijfsrecreatie z- vormige bosstructuur te Sint-Niklaas en Beveren loopt van maandag 20 april 2015 tot en met donderdag 18 juni 2015.

Het openbaar onderzoek van het PRUP ' Reconversie verblijfsrecreatie Stekene - Sint-Gillis-Waas fase 2 loopt van maandag 20 april 2015 tot en met donderdag 18 juni 2015.

Het openbaar onderzoek van het PRUP ' Reconversie verblijfsrecreatie Vlaamse Ardennen - Ronse en Maarkedal loopt van maandag 20 april 2015 tot en met donderdag 18 juni 2015.

Het openbaar onderzoek van het PRUP ' Reconversie verblijfsrecreatie Akkershoofd Hamme loopt van maandag 20 april 2015 tot en met donderdag 18 juni 2015.

Het openbaar onderzoek van het PRUP ' Reconversie verblijfsrecreatie Rekegemstraat te Zwalm loopt van maandag 20 april 2015 tot en met donderdag 18 juni 2015.

Het openbaar onderzoek van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde III ' loopt van maandag 1 juni 2015 en met donderdag 30 juli 2015.

Voor meer info, kijk bij de verwante pagina's onderaan op aankondigingen openbare onderzoeken PRUP's.

PUBLIEKE INSPRAAK PLAN-MER's : afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren en Golfterrein Vlierzele

Top

Op 22 mei 2014 is het decreet van 25 april 2014 in werking getreden houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planMER werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan ('reparatiedecreet').

Het decreet voorziet in procedures om de wettigheid van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die volgens het integratiespoor opgesteld werden, te herstellen. Die procedures moeten 'onverwijld' in gang gezet worden.

Volgende provinciale RUP's vallen onder het toepassingsgebied van het hersteldecreet: Afbakening Geraardsbergen, afbakening Ninove, Afbakening Lokeren, Afbakening Deinze en stedelijk project Ninovestraat te Ronse.

De eerste stap in de herstelprocedure voor deze RUP's is het plan-MER terug in openbaar onderzoek brengen.

De openbare onderzoeken over de inhoudsafbakening plan-MER over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren, Deinze, Ninove, Geraardsbergen en stedelijk project Ninovestraat te Ronse is afgelopen.

De conclusie van het openbaar onderzoek van Geraardsbergen wordt nog verwacht.

Bij de openbare onderzoeken van de afbakening van Deinze, Ninove en stedelijk project Ninovestraat te Ronse zijn geen bezwaren ingediend zodat de PRUP's hieromtrent als definitief vastgesteld worden aanzien.

Voor het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren, waarvoor wel bezwaren werden ingediend in het kader van het openbaar onderzoek over de inhoudsafbakening plan-MER over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van reparatiedecreet voor PRUP's dient een bijkomend openbaar onderzoek te worden gevoerd over de beslissing tot goedkeuring ongewijzigd plan-MER van 20 april 2015 tot en met 18 juni 2015.

De inspraakmogelijkheden zijn beperkt tot de beslissing tot goedkeuring zelf.

De kennisgevingsnota voor het plan-MER PRUP Golfterrein Vlierzele ligt eveneens ter inzage van 24 april 2015 tot en met 23 mei 2015. Op 27 april 2015 wordt hieromtrent een i nfomarkt georganiseerd.

De informatie hieromtrent is terug te vinden bij de verwante pagina's onderaan bij milieueffectenrapportage over PRUP's (en dan doorklikken naar de desbetreffende gemeente) of ga naar de website van Mer -Vlaanderen waar deze consultatiemomenten en bijhorende documenten ook worden weergegeven.

Bij het overzicht van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in opstart (link onderaan deze pagina) wordt ook weergegeven als een screeningsnota heeft uitgewezen dat geen plan-mer nodig is of als er een plan-mer is goedgekeurd.

Overstromingsbeperking MAARKEBEEK – infomarkt en bewonersatelier op 18 juni 2015

Top

De gemeente Maarkedal, de stad Oudenaarde, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Provincie Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de overstromingsproblematiek in de Maarkebeekvallei nog beter het hoofd te bieden. Deze partners werken aan een plan om de wateroverlast te verminderen. De maatregelen uit dit plan zullen aanleiding geven tot belangrijke ruimtelijke ingrepen in het stroomgebied van de Maarkebeek, zoals de aanleg van minstens twee gecontroleerde overstromingsgebieden.

Tegelijk benutten de partners deze gelegenheid om de Maarkebeek meer in de kijker te zetten. Hierbij zullen ze werken aan een brede visie op de Maarkebeekvallei waarin landschap, landbouw, recreatie, natuur, erfgoed, wonen,… aan bod zullen komen. Om deze visie op te stellen is actieve participatie en betrokkenheid van bewoners, bedrijven en actoren cruciaal.

Infomarkt en bewonersatelier
Bovenstaande partners organiseren op donderdag 18 juni 2015 een infomarkt en bewonersatelier in de parochiezaal ‘De Wante’. Deze bevindt zich achter de kerk in de Essestraat 2 in Schorisse (Maarkedal). Het is doorlopend geopend van 16 tot 20 uur. De pers is welkom om de infomarkt en het bewonersatelier bij te wonen.

Op de infomarkt verduidelijken deskundigen het voorstel van plannen en demaatregelen om wateroverlast rondom de Maarkebeekvallei te verminderen. Geïnteresseerden kunnen steeds met hun vragen terecht bij de deskundigen. Het bewonersatelier zal polsen naar wat de Maarkebeek betekent voor de omwonenden. De waardering, beleving en wensen rondom de beek staan hierbij centraal.

KRIJTLIJNEN VOOR EEN GEÏNTEGREERD GROND- & PANDENBELEID

Top

Op 4 april keurde de Vlaamse regering deze krijtlijnen goed. Het belang van deze aanpak is bevestigd in het Vlaams regeerakkoord en in de Beleidsnota Omgeving van minister Schauvliege.

Daarmee is het startschot gegeven voor een doorgedreven beleidsdomein-overschrijdende samenwerking op gewestelijk niveau, in co-productie met diverse actoren.

Het bestaande instrumentarium voor grond- en pandenbeleid is zeer uitgebreid, net als de achterliggende regelgeving en het aantal procedures. Doel is om deze te instrumenten vereenvoudigen en te bundelen tot een coherent en sector-overschrijdend geheel zonder overlap.

Ruimte Vlaanderen wil daarbij facilitator zijn van een meer geïntegreerde aanpak met respect voor beleidsdomein-eigen verantwoordelijkheden. Streven naar de hoogst mogelijke efficiëntie en effectiviteit, betekent ook meer inzetten op gebundelde inzet van kennis over instrumentarium, middelen en deskundigheid. Ook nieuwe of te ontwikkelen instrumenten zullen aan bod komen.

Het beleidstraject zal opgezet worden vanuit drie grote thema’s:

  • verwervings- en uitgiftebeleid,
  • realisatie op het terrein via inrichting en beheer en
  • financiële aspecten.

 

Ruimte Vlaanderen verspreidt binnenkort een brochure waarin de context en het doel van dit nieuw beleidstraject wordt belicht. Nieuwsgierigen kunnen de digitale versie van deze brochure nu al raadplegen via www.ruimtevlaanderen.be/grondenpanden .

WINDENERGIE : 17 december 2014 - definitieve vaststelling PRUP concentratiezones voor windturbines ’Maldegem-Eeklo’ en ‘E40’.

Top

De Provincie is gestart met de invulling van de concentratiezones voor windturbines ’Maldegem-Eeklo’ en ‘E40’.

In deze zones zijn er nog grote mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines. Samen met de verschillende lokale besturen, Vlaamse en federale administraties en het middenveld worden nu de concrete prioritair in te vullen locaties vastgelegd.

Voor meer info, kijk onderaan bij het onderdeel provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen - windenergie of bij 'externe website' (onderaan) 'Energielandschap Oost-Vlaanderen'.

De informatie en documenten rond de definitieve vaststelling is terug te vinden onder 'Agenda provincieraad - dd 17 december 2014 (cfr verwante pagina's onderaan).

PROVINCIALE VERORDENING weekendverblijven

Top

Ter informatie vind je hier de nieuwe provinciale verordening inzake de weekendverblijven.

Deze verordening werd op 4 juli 2012 door de Vlaamse Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport goedgekeurd. 23 juli 2012 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor de verordening van kracht is sinds 2 augustus 2012!

De documenten vind je onderaan deze pagina.

Bijkomend vermelden we dat artikel 2, waarvan sprake in het goedkeuringsbesluit van de minister, al uit de verordening is gehaald!

PROJECT OUDE BRIEL - Dendermonde

Top

De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen.

Dit project moet leiden naar een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus. Bij dit hele transformatieproces zullen de partners, in de mate van het mogelijke, rekening houden met de situatie van de bestaande bedrijven.

Het project betekent voor de streek een belangrijke economische impuls. Het kan extra bedrijven aantrekken en nieuwe arbeidsplaatsen realiseren.

De drie partners willen alle belanghebbenden bij de realisatie betrekken.

De stad Dendermonde ondersteunt dit project.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht op de volgende website: www.oudebriel.be (zie externe websites).

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Met het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 heeft het provinciebestuur de taak gekregen om een provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) op te stellen. Ondertussen is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening reeds opgesteld. Deze is in werking getreden op 1 september 2009.

Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's)

De Provincie maakt provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) op ter uitvoering van de provinciale ruimtelijke beleidsvisie.

Gebiedsgerichte planningsprocessen

Naast de ruimtelijke plannen op provinciaal niveau worden op andere beleidsniveau's en in andere beleidsdomeinen plannen opgesteld met ruimtelijke impact.

Ruimtelijke vergunningen

De Provincie is in de beroepsfase de vergunningsverlenende overheid voor aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen. Je kan bij het provinciebestuur ook terecht voor architectenafwijking.

Procoro

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt er een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de provincie, de PROCORO genaamd.

Openbaar onderzoek onteigeningsplan Leopoldskazerne

Bekendmaking openbaar onderzoek voorlopige vaststelling onteigeningsplan Leopoldskazerne blokken A, B en C. Het openbaar onderzoek loopt van 10 tot en met 24 februari 2014.