Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning²

Digitale overzichtskaart

Top

Raadpleeg onderaan via 'externe websites' onze digitale overzichtskaart - ruimtelijke planning². Daar vind je een overzicht van de lopende projecten en planprocessen.

#planningkwadraat

Top

Wat houdt ruimtelijke planning in? En hoe zorgt de Provincie Oost-Vlaanderen ervoor dat rechtstreeks betrokkenen ook hun zeg kunnen doen? In onze animatievideo kom je alles te weten over de aanpak van de Provincie op vlak van ruimtelijke planning². Bekijk de video onderaan bij 'externe websites'. In onze brochure vind je een overzicht van al onze lopende projecten en onze aanpak.

Openbare onderzoeken

Top

Het openbaar onderzoek van het PRUP ‘Belgische Fruitveiling Vrasene' te Beveren loopt van maandag 10 oktober 2016 tot en met
donderdag 8 december 2016
.

Meer informatie? Raadpleeg onderaan de 'verwante pagina's - aankondigingen openbare onderzoeken PRUP's'. Daar vind je ook meer informatie over het provinciaal planologisch attest.

Definitieve vaststellingen PRUP's

Top

Het PRUP ' Reconversie verblijfsrecreatie Sint-Gillis-Waas fase 1' werd op 22 juni 2016 definitief vastgesteld door de provincieraad. Deze definitieve vaststelling werd op 25 augustus 2016 in het BS gepubliceerd, waardoor het PRUP op 8 september in werking treedt.

Meer informatie? Raadpleeg onderaan de 'overzicht definitieve provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Het PRUP 'Glastuinbouwgebied Melsele' werd op 5 oktober 2016 definitief vastgesteld door de provincieraad. De schorsingsperiode loopt evenwel nog. Het PRUP is op heden nog niet in werking getreden.

Meer informatie? Raadpleeg de pagina Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's)- definitief vastgestelde PRUP's door provincieraad voor de documenten.

Kinderarmoede: ook jouw zaak?

Top

Save the date 23/02/2017!
Het aantal Belgische kinderen geboren in armoede blijft stijgen. Voor het geboortejaar 2014 was dat maar liefst 11,4%! Vind je dit ook onaanvaardbaar en wil je graag inspiratie opdoen en ideeën uitwisselen over hoe jij hieraan kan werken? Noteer dan 23 februari in je agenda voor een studiedag rond kinderarmoede. Ook de sector ruimtelijke planning kan bijdragen in de bestrijding hiervan. Ook jouw zaak dus!

Netwerkevent 24 mei 2016

Top

Bij de Provincie Oost-Vlaanderen is de ruimtelijke planning een nieuwe weg ingeslagen. Tijdens het netwerkevent van mei 2016 hebben we samen met onze stakeholders gewerkt rond deze shift in ruimtelijke planning, ofwel ruimtelijke planning². Kennisuitwisseling stond centraal. De presentaties van de workshops en lezingen vind je terug bij de pagina's van de projecten zelf.

Gebiedsgerichte planningsprocessen

Top

Binnen de dienst Ruimtelijke Planning zetten we volop in op projectmatig werken. Hierbij zorgt een projectcoördinator steeds voor een overkoepelende aanpak van een project. Samenwerking en overleg met verschillende actoren, andere diensten, burgers, … staat hierbij centraal. Daarom spreken we ook van ‘gebiedsgerichte’ planningsprocessen. De inbreng van uiteenlopende actoren en thematieken vinden we zeer waardevol en brengen we samen op maat van het concrete gebied.

Meer informatie vind je via de linkerzijbalk bij 'gebiedsgerichte planningsprocessen'. Hieronder geven we een kort overzicht van enkele actuele gebeurtenissen binnen gebiedsgerichte planningsprocessen.

Strategisch project glastuinbouw - ATELIER AZALÉ: 25/10/2016

Binnen het project glastuinbouw werd een gebiedsvisie en bijhorend programma ontwikkeld die de transitie van de glastuinbouw in de bloemenregio mee vorm geven. Tijdens een brainstormsessie willen we het vervolgtraject uitstippelen, samen met de betrokkenen van het project. Wil je mee nadenken over hoe we samen met jou aan de slag kunnen? Schrijf je dan voor 20 oktober in via de link onderaan deze pagina (externe websites).

Publieke inspraak plan-MER's

Top

De informatie hieromtrent is terug te vinden bij de verwante pagina's onderaan bij milieueffectenrapportage over PRUP's (en dan doorklikken naar de desbetreffende gemeente) of bij de website van Mer -Vlaanderen waar deze consultatiemomenten en bijhorende documenten ook worden weergegeven.

Via een screeningsnota worden de te verwachten effecten van het plan beschreven en kan aan de bevoegde administratie aangetoond worden dat zij niet aanzienlijk zullen zijn. De administratie neemt dan op basis van deze nota en de adviezen van de adviesverlenende instanties een beslissing over de noodzaak van een PLAN-MER.

Bovenstaande geldt momenteel voor volgende PRUP's in opmaak:

Voor het PRUP Gaversesteenweg-Krekelstraat, in opmaak, te Deinze oordeelde de dienst MER (15.02.2016) dat er geen plan-MER dient opgemaakt te worden. De screeningsnota en de beslissing zijn te raadplegen via de site www.mervlaanderen.be. (in de ‘dossierdatabank’ onder het nr. SCRPL 15194. )

Hersteldecreet :

Op 22 mei 2014 is het decreet van 25 april 2014 in werking getreden houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planMER werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan ('reparatiedecreet').

Het decreet voorziet in procedures om de wettigheid van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die volgens het integratiespoor opgesteld werden, te herstellen. Die procedures moeten 'onverwijld' in gang gezet worden. Volgende provinciale RUP's vallen onder het toepassingsgebied van het hersteldecreet en werd de procedure uitgevoerd : Afbakening Geraardsbergen, afbakening Ninove, Afbakening Lokeren, Afbakening Deinze en stedelijk project Ninovestraat te Ronse.

Concluderend kan gesteld worden dat de PRUP's voor de afbakening van Deinze, Ninove en stedelijk project Ninovestraat te Ronse als definitief vastgesteld worden aanzien.

Concluderend voor de PRUP's Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren en Geraardsbergen werden wel bezwaren ingediend in het kader van het openbaar onderzoek over de inhoudsafbakening plan-MER over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van reparatiedecreet. Voor deze PRUP's werd een bijkomend openbaar onderzoek gevoerd over de beslissing tot goedkeuring ongewijzigd plan-MER, waarbij er voor Lokeren geen bezwaren werden ingediend omtrent goedkeuring ongewijzigd plan-MER zodat, mits een nieuwe definitieve vaststelling door de provincieraad en goedkeuring door de Vlaamse Overheid het PRUP ook als goedgekeurd kan worden aanzien. Dit proces is lopende.

Het proces voor PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen werd stopgezet en zal in principe worden hernomen.

Provinciale verordening weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven 2015

Top

Ter informatie vind je hier de nieuwe provinciale verordening inzake de weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven.

Deze verordening werd op 27 mei 2015 definitief vastgesteld door de provincieraad. Op 13 juli 2015 werd de verordening door de Vlaamse Minister van Omgeving, natuur en landbouw goedgekeurd. Deze verordening vervangt de verordening van 25 april 2012. 12 augustus 2015 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 25 augustus 2015 werd het op de provinciale website gepubliceerd.

De documenten vind je onderaan deze pagina.

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Met het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 heeft het provinciebestuur de taak gekregen om een provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) op te stellen. Ondertussen is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening reeds opgesteld. Deze is in werking getreden op 1 september 2009.

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

De visie voor het ruimtelijk beleid van Oost-Vlaanderen is verwoord in een kernnota. Een volgende stap is de uitwerking van beleidskaders als leidraad voor de uitvoering op het terrein.

Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's)

De Provincie maakt provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) op ter uitvoering van de provinciale ruimtelijke beleidsvisie.

Gebiedsgerichte planningsprocessen

De Provincie werkt steeds vaker projectmatig. Hierbij vinden we de inbreng van betrokkenen en verschillende thema's zeer waardevol. We brengen dit alles samen op maat van het concrete gebied.

Ruimtelijke vergunningen

De Provincie is in de beroepsfase de vergunningsverlenende overheid voor aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen. Je kan bij het provinciebestuur ook terecht voor architectenafwijking.

Procoro

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt er een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de provincie, de PROCORO genaamd.