Ruimtelijke ordening

OPENBARE ONDERZOEKEN : afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde III.

Top

Het openbaar onderzoek van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde III ' loopt van maandag 1 juni 2015 en met donderdag 30 juli 2015.

Voor meer info, kijk bij de verwante pagina's onderaan op aankondigingen openbare onderzoeken PRUP's.

PUBLIEKE INSPRAAK PLAN-MER's

Top

Het provinciebestuur werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de realisatie van een duurzame glastuinbouwcluster in Melsele. Een publieke inspraakprocedure over de milieueffecten van dit project loopt van 14 augustus t.e.m. 12 september 2015.

Op 22 mei 2014 is het decreet van 25 april 2014 in werking getreden houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planMER werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan ('reparatiedecreet').

Het decreet voorziet in procedures om de wettigheid van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die volgens het integratiespoor opgesteld werden, te herstellen. Die procedures moeten 'onverwijld' in gang gezet worden.

Volgende provinciale RUP's vallen onder het toepassingsgebied van het hersteldecreet: Afbakening Geraardsbergen, afbakening Ninove, Afbakening Lokeren, Afbakening Deinze en stedelijk project Ninovestraat te Ronse.

De eerste stap in de herstelprocedure voor deze RUP's is het plan-MER terug in openbaar onderzoek brengen.

De openbare onderzoeken over de inhoudsafbakening plan-MER over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren, Deinze, Ninove, Geraardsbergen en stedelijk project Ninovestraat te Ronse zijn afgelopen.

Bij de openbare onderzoeken van de afbakening van Deinze, Ninove en stedelijk project Ninovestraat te Ronse zijn geen bezwaren ingediend zodat de PRUP's hieromtrent als definitief vastgesteld worden aanzien.

Voor het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren en Geraardsbergen werden wel bezwaren ingediend in het kader van het openbaar onderzoek over de inhoudsafbakening plan-MER over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van reparatiedecreet. Voor deze PRUP's werd een bijkomend openbaar onderzoek gevoerd over de beslissing tot goedkeuring ongewijzigd plan-MER waarvan de definitieve resultaten nog niet gekend zijn of dient dit bijkomend openbaar onderzoek te worden gevoerd.

De inspraakmogelijkheden zijn beperkt tot de beslissing tot goedkeuring zelf.

De informatie hieromtrent is terug te vinden bij de verwante pagina's onderaan bij milieueffectenrapportage over PRUP's (en dan doorklikken naar de desbetreffende gemeente) of ga naar de website van Mer -Vlaanderen waar deze consultatiemomenten en bijhorende documenten ook worden weergegeven.

Bij het overzicht van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in opstart (link onderaan deze pagina) wordt ook weergegeven als een screeningsnota heeft uitgewezen dat geen plan-mer nodig is of als er een plan-mer is goedgekeurd.

ONTWIKKELING GLASTUINBOUWCLUSTER MELSELE - vragenuurtje 27 augustus 2015

Top

In functie van de ontwikkeling van een glastuinbouwcluster in Melsele wordt een plan-MER (plan-milieueffectenrapport) opgemaakt. Hierbij worden de mogelijke milieueffecten van het voorgestelde plan onderzocht.

Als burger krijg je de kans om tijdens de ‘publieke terinzagelegging’ uw inbreng te leveren. Je kunt dan opmerkingen formuleren over de manier waarop de studie gebeurt (de methodiek). Daarnaast kan je ook input geven over de inhoud van de ontwerptekst. Er is namelijk al een ontwerp plan-MER klaar. Je kunt dit inkijken en je opmerkingen formuleren.

Vragenuurtje

Aangezien zowel de methode van onderzoeken als de ontwerptekst zeer technisch zijn, willen wij je graag een woordje uitleg geven. Zijn er dingen niet duidelijk of begrijp je bepaalde termen niet?

Kom dan zeker langs tijdens het vragenuurtje dat wij organiseren op donderdag 27 augustus van 16 tot 19uur. Dit vindt plaats in de Bijkapel van Melsele (Sint-Elisabethstraat 31A, Melsele).

Gelieve hiervoor een afspraak te maken via volgend telefoonnummer: 09/267 75 67 (secretariaat dienst Ruimtelijke Planning Provincie). Het secretariaat is te bereiken tussen 9-12u en tussen 14-16u.

KRIJTLIJNEN VOOR EEN GEÏNTEGREERD GROND- & PANDENBELEID

Top

Op 4 april keurde de Vlaamse regering deze krijtlijnen goed. Het belang van deze aanpak is bevestigd in het Vlaams regeerakkoord en in de Beleidsnota Omgeving van minister Schauvliege.

Daarmee is het startschot gegeven voor een doorgedreven beleidsdomein-overschrijdende samenwerking op gewestelijk niveau, in co-productie met diverse actoren.

Het bestaande instrumentarium voor grond- en pandenbeleid is zeer uitgebreid, net als de achterliggende regelgeving en het aantal procedures. Doel is om deze te instrumenten vereenvoudigen en te bundelen tot een coherent en sector-overschrijdend geheel zonder overlap.

Ruimte Vlaanderen wil daarbij facilitator zijn van een meer geïntegreerde aanpak met respect voor beleidsdomein-eigen verantwoordelijkheden. Streven naar de hoogst mogelijke efficiëntie en effectiviteit, betekent ook meer inzetten op gebundelde inzet van kennis over instrumentarium, middelen en deskundigheid. Ook nieuwe of te ontwikkelen instrumenten zullen aan bod komen.

Het beleidstraject zal opgezet worden vanuit drie grote thema’s:

  • verwervings- en uitgiftebeleid,
  • realisatie op het terrein via inrichting en beheer en
  • financiële aspecten.

 

Ruimte Vlaanderen verspreidt binnenkort een brochure waarin de context en het doel van dit nieuw beleidstraject wordt belicht. Nieuwsgierigen kunnen de digitale versie van deze brochure nu al raadplegen via www.ruimtevlaanderen.be/grondenpanden .

WINDENERGIE : 17 december 2014 - definitieve vaststelling PRUP concentratiezones voor windturbines ’Maldegem-Eeklo’ en ‘E40’.

Top

De Provincie is gestart met de invulling van de concentratiezones voor windturbines ’Maldegem-Eeklo’ en ‘E40’.

In deze zones zijn er nog grote mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines. Samen met de verschillende lokale besturen, Vlaamse en federale administraties en het middenveld worden nu de concrete prioritair in te vullen locaties vastgelegd.

Voor meer info, kijk onderaan bij het onderdeel provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen - windenergie of bij 'externe website' (onderaan) 'Energielandschap Oost-Vlaanderen'.

De informatie en documenten rond de definitieve vaststelling is terug te vinden onder 'Agenda provincieraad - dd 17 december 2014 (cfr verwante pagina's onderaan).

PROVINCIALE VERORDENING weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven 2015

Top

Ter informatie vind je hier de nieuwe provinciale verordening inzake de weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven.

Deze verordening werd op 27 mei 2015 definitief vastgesteld door de provincieraad. Op 13 juli 2015 werd de verordening door de Vlaamse Minister van Omgeving, natuur en landbouw goedgekeurd. Deze verordening vervangt de verordening van 25 april 2012. 12 augustus 2015 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 25 augustus 2015 werd het op de provinciale website gepubliceerd.

De documenten vind je onderaan deze pagina.

PROJECT OUDE BRIEL - Dendermonde

Top

De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen.

Dit project moet leiden naar een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus. Bij dit hele transformatieproces zullen de partners, in de mate van het mogelijke, rekening houden met de situatie van de bestaande bedrijven.

Het project betekent voor de streek een belangrijke economische impuls. Het kan extra bedrijven aantrekken en nieuwe arbeidsplaatsen realiseren.

De drie partners willen alle belanghebbenden bij de realisatie betrekken.

De stad Dendermonde ondersteunt dit project.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht op de volgende website: www.oudebriel.be (zie externe websites).

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Met het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 heeft het provinciebestuur de taak gekregen om een provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) op te stellen. Ondertussen is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening reeds opgesteld. Deze is in werking getreden op 1 september 2009.

Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's)

De Provincie maakt provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) op ter uitvoering van de provinciale ruimtelijke beleidsvisie.

Gebiedsgerichte planningsprocessen

Naast de ruimtelijke plannen op provinciaal niveau worden op andere beleidsniveau's en in andere beleidsdomeinen plannen opgesteld met ruimtelijke impact.

Ruimtelijke vergunningen

De Provincie is in de beroepsfase de vergunningsverlenende overheid voor aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen. Je kan bij het provinciebestuur ook terecht voor architectenafwijking.

Procoro

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt er een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de provincie, de PROCORO genaamd.