Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning²

(Bron:Provincie Oost-Vlaanderen)

DIGITALE OVERZICHTSKAART

Top

Tijdens het netwerkevent presenteerden we de digitale overzichtskaart - ruimtelijke planning². Raadpleeg deze kaart onderaan via 'externe websites'.

RUIMTELIJKE PLANNING²

Top

Wat houdt ruimtelijke planning in? En hoe zorgt de Provincie Oost-Vlaanderen ervoor dat rechtstreeks betrokkenen ook hun zeg kunnen doen? In onze animatievideo kom je alles te weten over de aanpak van de Provincie op vlak van ruimtelijke planning. Bekijk de video onderaan bij 'externe websites'.

NETWERKEVENT 24 MEI 2016

Top

Bij de Provincie Oost-Vlaanderen is de ruimtelijke planning een nieuwe weg ingeslagen. Tijdens het netwerkevent op 24 mei 2016 hebben we samen met onze stakeholders gewerkt rond deze shift in ruimtelijke planning, ofwel ruimtelijke planning². Kennisuitwisseling stond centraal. De presentaties van de workshops en lezingen vind je terug bij 'documenten' onderaan. Ook de posters van de infomarkt vind je daar terug.

OPENBARE ONDERZOEKEN

Top

Het openbaar onderzoek van het PRUP ‘Gaversesteenweg - Krekelstraat te Deinze’ loopt van maandag 1 augustus tot en met donderdag 29 september 2016.

Voor meer info, kijk bij de verwante pagina's onderaan op aankondigingen openbare onderzoeken PRUP's (ook voor het provinciaal planologisch attest)

PUBLIEKE INSPRAAK PLAN-MER's

Top

De informatie hieromtrent is terug te vinden bij de verwante pagina's onderaan bij milieueffectenrapportage over PRUP's (en dan doorklikken naar de desbetreffende gemeente) of bij de website van Mer -Vlaanderen waar deze consultatiemomenten en bijhorende documenten ook worden weergegeven.

Via een screeningsnota worden de te verwachten effecten van het plan beschreven en kan aan de bevoegde administratie aangetoond worden dat zij niet aanzienlijk zullen zijn. De administratie neemt dan op basis van deze nota en de adviezen van de adviesverlenende instanties een beslissing over de noodzaak van een PLAN-MER.

Bovenstaande geldt momenteel voor volgende PRUP's in opmaak:

Voor het PRUP Gaversesteenweg-Krekelstraat, in opmaak, te Deinze oordeelde de dienst MER (15.02.2016) dat er geen plan-MER dient opgemaakt te worden. De screeningsnota en de beslissing zijn te raadplegen via de site www.mervlaanderen.be. (in de ‘dossierdatabank’ onder het nr. SCRPL 15194. )

Hersteldecreet :

Op 22 mei 2014 is het decreet van 25 april 2014 in werking getreden houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planMER werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan ('reparatiedecreet').

Het decreet voorziet in procedures om de wettigheid van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die volgens het integratiespoor opgesteld werden, te herstellen. Die procedures moeten 'onverwijld' in gang gezet worden. Volgende provinciale RUP's vallen onder het toepassingsgebied van het hersteldecreet en werd de procedure uitgevoerd : Afbakening Geraardsbergen, afbakening Ninove, Afbakening Lokeren, Afbakening Deinze en stedelijk project Ninovestraat te Ronse.

Concluderend kan gesteld worden dat de PRUP's voor de afbakening van Deinze, Ninove en stedelijk project Ninovestraat te Ronse als definitief vastgesteld worden aanzien.

Concluderend voor de PRUP's Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren en Geraardsbergen werden wel bezwaren ingediend in het kader van het openbaar onderzoek over de inhoudsafbakening plan-MER over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van reparatiedecreet. Voor deze PRUP's werd een bijkomend openbaar onderzoek gevoerd over de beslissing tot goedkeuring ongewijzigd plan-MER, waarbij er voor Lokeren geen bezwaren werden ingediend omtrent goedkeuring ongewijzigd plan-MER zodat, mits een nieuwe definitieve vaststelling door de provincieraad en goedkeuring door de Vlaamse Overheid het PRUP ook als goedgekeurd kan worden aanzien. Dit proces is lopende.

Het proces voor PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen werd stopgezet en zal in principe worden hernomen.

GEBIEDSGERICHTE PLANNINGSPROCESSEN

Top

Binnen de dienst Ruimtelijke Planning zetten we volop in op projectmatig werken. Hierbij zorgt een projectcoördinator steeds voor een overkoepelende aanpak van een project. Samenwerking en overleg met verschillende actoren, andere diensten, burgers, … staat hierbij centraal. Daarom spreken we ook van ‘gebiedsgerichte’ planningsprocessen. De inbreng van uiteenlopende actoren en thematieken vinden we zeer waardevol en brengen we samen op maat van het concrete gebied.

Visievorming Ninove Fabeltasite en omgeving

De Provincie en de stad Ninove slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor de voormalige Fabeltasite en haar ruimere omgeving. Tijdens de studie wordt bekeken wat de mogelijkheden en de noden zijn voor een toekomstige ontwikkeling op de site. Voor de uitvoering van deze visietekst werd een extern team aangesteld aan dat getrokken wordt door Maat-ontwerpers.

Ook de inbreng en toekomstvisie van de Ninovieters mag niet ontbreken in de totstandkoming van de visie. Het hoogtepunt van het proces vond plaats op 20 september 2015 tijdens autoloze zondag. Dan viel er in de Fabriekstraat in Ninove heel wat te beleven, waaronder ook een infomarkt waarbij bezoekers heel wat suggesties en ideeën gaven. Enkele bezoekers hebben een ballonvaart gewonnen, en konden zo een blik werpen op de hele site vanuit de lucht. In het najaar van 2016 koppelen we hierover terug tijdens een tweede participatiemoment met de bevolking.

Visievorming Suikerfabrieksite Moerbeke

Het inmiddels braakliggende terrein van de voormalige Suikerfabriek in Moerbeke is een unieke plek. Deze biedt heel wat kansen voor Moerbeke en de omgeving. Daarom slaan de Gemeente Moerbeke, de Provincie Oost-Vlaanderen, de eigenaar Iscal Sugar en het studiebureau Plusoffice Architects de handen in elkaar. Zij zorgen voor de opmaak van een visietekst waarbij studies, maar ook de inbreng van zowel omwonenden als overheden van groot belang zijn. Hiervoor werd een participatiemoment georganiseerd in 2015. Momenteel ligt een voorstel van toekomstige inrichting op tafel. Moerbekenaars kunnen dit komen bekijken tijdens een tijdelijke tentoonstelling in de bibliotheek van Moerbeke. Deze loopt van 2 tot en met 18 mei 2016 en wordt geopend op maandag 2 mei 2016.

Gebiedsvisie Maarkebeek

Om de overstromingsproblematiek van de Maarkebeek aan te pakken, werd een riviercontract opgesteld en ondertekend door verschillende partners: de Vlaamse Milieumaatschappij, de Stad Oudenaarde, de Gemeente Maarkedal en de Provincie Oost-Vlaanderen. Hierin staan heel wat maatregelen om het risico op overstromingen te verminderen. Deze maatregelen worden opgenomen in een breder ruimtelijk verhaal of gebiedsvisie. We zullen onder andere onderzoeken hoe we de ingrepen om wateroverlast te verminderen kunnen combineren met andere functies zoals de aanleg van een fiets-of wandelpad. Binnen dit proces zetten we sterk in op participatie: de betrokkenheid van burgers en uiteenlopende actoren vinden we van cruciaal belang. We organiseerden reeds een bewonersatelier, infomarkt, actorenoverleg en werkatelier. In 2016 zetten we deze werkwijze verder.

PROVINCIALE VERORDENING weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven 2015

Top

Ter informatie vind je hier de nieuwe provinciale verordening inzake de weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven.

Deze verordening werd op 27 mei 2015 definitief vastgesteld door de provincieraad. Op 13 juli 2015 werd de verordening door de Vlaamse Minister van Omgeving, natuur en landbouw goedgekeurd. Deze verordening vervangt de verordening van 25 april 2012. 12 augustus 2015 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 25 augustus 2015 werd het op de provinciale website gepubliceerd.

De documenten vind je onderaan deze pagina.

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Met het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 heeft het provinciebestuur de taak gekregen om een provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) op te stellen. Ondertussen is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening reeds opgesteld. Deze is in werking getreden op 1 september 2009.

Lange termijnbeleid 2020-2050

Welke uitdagingen komen in 2050 op ons af? En hoe kunnen we daar ruimtelijk mee omgaan? Er zijn heel wat onzekerheden en de toekomst kunnen we niet voorspellen. De Provincie vindt het belangrijk om een maat­schappelijk debat te voeren over het toekomstig gebruik van onze ruimte en samen na te denken hoe we daarmee omgaan. Het ruimtelijk beleid voor de toekomst van Oost-Vlaanderen zal geformuleerd worden in een kernnota en bijhorende beleidskaders.

Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's)

De Provincie maakt provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) op ter uitvoering van de provinciale ruimtelijke beleidsvisie.

Gebiedsgerichte planningsprocessen

Naast de ruimtelijke plannen op provinciaal niveau worden op andere beleidsniveau's en in andere beleidsdomeinen plannen opgesteld met ruimtelijke impact.

Ruimtelijke vergunningen

De Provincie is in de beroepsfase de vergunningsverlenende overheid voor aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen. Je kan bij het provinciebestuur ook terecht voor architectenafwijking.

Procoro

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt er een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de provincie, de PROCORO genaamd.