Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning²

Digitale overzichtskaart

Top

Raadpleeg onderaan via 'externe websites' onze digitale overzichtskaart - ruimtelijke planning². Daar vind je een overzicht van de lopende projecten en planprocessen.

#planningkwadraat

Top

Wat houdt ruimtelijke planning in? En hoe zorgt de Provincie Oost-Vlaanderen ervoor dat rechtstreeks betrokkenen ook hun zeg kunnen doen? In onze animatievideo kom je alles te weten over de aanpak van de Provincie op vlak van #planningkwadraat. Bekijk de video hierboven. In onze brochure vind je een overzicht van al onze lopende projecten en onze aanpak. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via de link onderaan!

Publieke raadplegingen en openbare onderzoeken

Top

Vanaf 1 mei 2017 dienen de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen geïntegreerd te worden in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Procedureel is er ook een bijkomend inspraakmoment voorzien naar aanleiding van de opmaak van de start- en procesnota. Een tweede inspraakmoment met het openbaar onderzoek van het RUP werd behouden.

De Provincie is bezig met de opmaak van een RUP voor de reconversie van de E5 mode te Denderleeuw, kaderend binnen het groter project ‘Reconversie bedrijfsbestemmingen’ van de POM Oost-Vlaanderen. De start- en procesnota liggen voor ter raadpleging 2 oktober 2017 tot en met 30 november 2017.

De Provincie plant samen met de gemeente Sint-Lievens-Houtem een golfterrein op de stortplaatsen van ILvA en De Letter in Vlierzele. Intussen is het plan-milieueffectenrapport afgewerkt en goedgekeurd en is het ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Op 26 april 2017 stelde de provincieraad het plan voorlopig vast. Het openbaar onderzoek liep van 6 juni tot en met 4 augustus 2017.

De Provincie plant samen met de gemeente Moerbeke een herbestemming van de Suikerfabriek te Moerbeke. Intussen is het ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Op 21 juni 2017 stelde de provincieraad het plan voorlopig vast. Het PRUP Suikerfabrieksite en omgeving in Moerbeke lag in openbaar onderzoek van 7 augustus 2017 tot en met 5 oktober 2017.

Meer informatie? Raadpleeg onderaan de 'verwante pagina's - PRUP's in procedure : fase1 : raadpleging start- en procesnota of PRUP's in procedure : fase 2 : openbaar onderzoek.

Definitieve vaststellingen PRUP's

Top

De Provincieraad stelde het PRUP 'Fruitveiling Vrasene' definitief vast op 26 april 2017. Deze definitieve vaststelling werd op 19 juni 2017 in het BS gepubliceerd, waardoor het PRUP op 2 juli 2017 in werking is getreden.

De Provincieraad stelde het PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1 ' definitief vast op 21 juni 2017. Deze definitieve vaststelling werd op 7 september 2017 in het BS gepubliceerd, waardoor het PRUP op 21 september 2017 in werking treedt.

Meer informatie? Raadpleeg de pagina Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's)- definitief vastgestelde PRUP's door provincieraad voor de documenten.

Publieke inspraak plan-MER's

Top

De informatie hieromtrent is terug te vinden bij de verwante pagina's onderaan bij milieueffectenrapportage over PRUP's (en dan doorklikken naar de desbetreffende gemeente) of bij de website van Mer -Vlaanderen waar deze consultatiemomenten en bijhorende documenten ook worden weergegeven.

Via een screeningsnota worden de te verwachten effecten van het plan beschreven en kan aan de bevoegde administratie aangetoond worden dat zij niet aanzienlijk zullen zijn. De administratie neemt dan op basis van deze nota en de adviezen van de adviesverlenende instanties een beslissing over de noodzaak van een PLAN-MER.

Bovenstaande geldt momenteel voor volgende PRUP's in opmaak: /

Gebiedsgerichte planningsprocessen

Top

Binnen de dienst Ruimtelijke Planning zetten we volop in op projectmatig werken. Hierbij zorgt een projectcoördinator steeds voor een overkoepelende aanpak van een project. Samenwerking en overleg met verschillende actoren, andere diensten, burgers, … staat hierbij centraal. Daarom spreken we ook van ‘gebiedsgerichte’ planningsprocessen. De inbreng van uiteenlopende actoren en thematieken vinden we zeer waardevol en brengen we samen op maat van het concrete gebied.

Meer informatie vind je via de linkerzijbalk bij 'gebiedsgerichte planningsprocessen'.

Wil je mee kleur geven aan de stad Geraardsbergen?

Top

Kom dan naar de infomarkt op 23 november 2017. Deze infomarkt zal doorlopend open zijn van 17 tot 20.30 uur in de Raadzaal in het Oud Stadhuis, op de Markt in Geraardsbergen.

Op dit moment geven we meer informatie over het planningsproces en de geplande studies. We zijn benieuwd naar jouw input. Misschien denk je nog aan een thema dat wij over het hoofd gezien hebben? We nemen graag de tijd om jouw vragen te beantwoorden over het planningsproces. Je bent als inwoner voor ons een belangrijke lokale expert en we maken dan ook graag gebruik van jouw kennis.

Kan je er op 23 november niet bij zijn en heb je interessante suggesties? Laat het ons weten via geefkleuraanjestad@oost-vlaanderen.be 

Provinciale verordening weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven 2015

Top

Ter informatie vind je hier de nieuwe provinciale verordening inzake de weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven.

Deze verordening werd op 27 mei 2015 definitief vastgesteld door de provincieraad. Op 13 juli 2015 werd de verordening door de Vlaamse Minister van Omgeving, natuur en landbouw goedgekeurd. Deze verordening vervangt de verordening van 25 april 2012. 12 augustus 2015 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 25 augustus 2015 werd het op de provinciale website gepubliceerd.

De documenten vind je onderaan deze pagina.

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Met het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 heeft het provinciebestuur de taak gekregen om een provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) op te stellen. Ondertussen is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening reeds opgesteld. Deze is in werking getreden op 1 september 2009.

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

De visie voor het ruimtelijk beleid van Oost-Vlaanderen is verwoord in een kernnota. Een volgende stap is de uitwerking van beleidskaders als leidraad voor de uitvoering op het terrein.

Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's)

De Provincie maakt provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) op ter uitvoering van de provinciale ruimtelijke beleidsvisie.

Gebiedsgerichte planningsprocessen

De Provincie werkt steeds vaker projectmatig. Hierbij vinden we de inbreng van betrokkenen en verschillende thema's zeer waardevol. We brengen dit alles samen op maat van het concrete gebied.

Ruimtelijke vergunningen

De Provincie is in de beroepsfase de vergunningsverlenende overheid voor aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen. Je kan bij het provinciebestuur ook terecht voor architectenafwijking.

Procoro

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt er een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de provincie, de PROCORO genaamd.