Ruimtelijke ordening

OPENBARE ONDERZOEKEN

Top

Momenteel zijn er geen openbare onderzoeken lopende.

Voor meer info, kijk bij de verwante pagina's onderaan op aankondigingen openbare onderzoeken PRUP's.

PUBLIEKE INSPRAAK PLAN-MER's

Top

Op 22 mei 2014 is het decreet van 25 april 2014 in werking getreden houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planMER werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan ('reparatiedecreet').

Het decreet voorziet in procedures om de wettigheid van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die volgens het integratiespoor opgesteld werden, te herstellen. Die procedures moeten 'onverwijld' in gang gezet worden.

Volgende provinciale RUP's vallen onder het toepassingsgebied van het hersteldecreet: Afbakening Geraardsbergen, afbakening Ninove, Afbakening Lokeren, Afbakening Deinze en stedelijk project Ninovestraat te Ronse.

De eerste stap in de herstelprocedure voor deze RUP's is het plan-MER terug in openbaar onderzoek brengen.

De openbare onderzoeken over de inhoudsafbakening plan-MER over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren, Deinze, Ninove, Geraardsbergen en stedelijk project Ninovestraat te Ronse zijn afgelopen.

Bij de openbare onderzoeken van de afbakening van Deinze, Ninove en stedelijk project Ninovestraat te Ronse zijn geen bezwaren ingediend zodat de PRUP's hieromtrent als definitief vastgesteld worden aanzien.

Voor het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren en Geraardsbergen werden wel bezwaren ingediend in het kader van het openbaar onderzoek over de inhoudsafbakening plan-MER over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van reparatiedecreet. Voor deze PRUP's werd een bijkomend openbaar onderzoek gevoerd over de beslissing tot goedkeuring ongewijzigd plan-MER waarvan de definitieve resultaten nog niet gekend zijn of dient dit bijkomend openbaar onderzoek te worden gevoerd.

De inspraakmogelijkheden zijn beperkt tot de beslissing tot goedkeuring zelf.

De informatie hieromtrent is terug te vinden bij de verwante pagina's onderaan bij milieueffectenrapportage over PRUP's (en dan doorklikken naar de desbetreffende gemeente) of ga naar de website van Mer -Vlaanderen waar deze consultatiemomenten en bijhorende documenten ook worden weergegeven.

Bij het overzicht van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in opstart (link onderaan deze pagina) wordt ook weergegeven als een screeningsnota heeft uitgewezen dat geen plan-mer nodig is of als er een plan-mer is goedgekeurd.

WERELDDAG VAN DE STEDENBOUW - vrijdag 27 november 2015

Top

De VRP, de stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal nodigen je van harte uit voor de 18de editie van de Werelddag van de Stedenbouw. De Werelddag zal dit jaar in het teken staan van stedelijke productie en de verweving van economie met andere activiteiten. Je mag een boeiend en gevarieerd programma verwachten rond de relatie tussen ruimtelijke planning, stedenbouw en economie. Inschrijven kan via onderstaande link (bij 'externe websites').

De Werelddag wordt opgebouwd rond vier grote thema’s die ‘productieve ruimte’ elk vanuit een andere invalshoek benaderen:

  • Ruimtelijke verweving van productie en andere functies;
  • Duurzame ruimte voor ondernemen;
  • Retail en ruimte;
  • Incubatoren, Spillovers & the Next Economy

Elk thema omvat lezingen, workshops, terreinbezoeken en inspirerende voorbeelden die kunnen aanzetten tot het efficiënter invullen van de economische ruimte. Je kan een eigen dagprogramma samenstellen en desgewenst sessies uit verschillende thema’s met elkaar combineren.

Meer informatie over het programma en de themasessies vind je op de website van de VRP (zie onderstaande link bij 'externe websites).

VISIEVORMING NINOVE FABELTASITE EN OMGEVING

Top

De Provincie en de stad Ninove slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor de voormalige Fabeltasite en haar ruimere omgeving. Tijdens de studie wordt bekeken wat de mogelijkheden en de noden zijn voor een toekomstige ontwikkeling op de site. Voor de uitvoering van deze visietekst werd een extern team aangesteld aan dat getrokken wordt door Maat-ontwerpers.

Ook de inbreng en toekomstvisie van de Ninovieters mag niet ontbreken in de totstandkoming van de visie. Het hoogtepunt van het proces vond plaats op 20 september 2015 tijdens autoloze zondag. Dan viel er in de Fabriekstraat in Ninove heel wat te beleven, waaronder ook een infomarkt waarbij bezoekers heel wat suggesties en ideeën gaven. Enkele bezoekers hebben een ballonvaart gewonnen, en konden zo een blik werpen op de hele site vanuit de lucht.

VISIEVORMING SUIKERFABRIEKSITE MOERBEKE

Top

Het inmiddels braakliggende terrein van de voormalige Suikerfabriek in Moerbeke is een unieke plek. Deze biedt heel wat kansen voor Moerbeke en de omgeving. Daarom slaan de Gemeente Moerbeke, de Provincie Oost-Vlaanderen, de eigenaar Iscal Sugar en het studiebureau Plusoffice Architects de handen in elkaar. Zij zorgen voor de opmaak van een visietekst waarbij studies, maar ook de inbreng van zowel omwonenden als overheden van groot belang zijn. Hiervoor werd een participatiemoment georganiseerd waarbij zowel administraties maar ook omwonenden hun inbreng konden leveren.

WINDENERGIE: 17 december 2014 - definitieve vaststelling PRUP concentratiezones voor windturbines ’Maldegem-Eeklo’ en ‘E40’.

Top

De Provincie is gestart met de invulling van de concentratiezones voor windturbines ’Maldegem-Eeklo’ en ‘E40’.

In deze zones zijn er nog grote mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines. Samen met de verschillende lokale besturen, Vlaamse en federale administraties en het middenveld worden nu de concrete prioritair in te vullen locaties vastgelegd.

Voor meer info, kijk onderaan bij het onderdeel provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen - windenergie of bij 'externe website' (onderaan) 'Energielandschap Oost-Vlaanderen'.

De informatie en documenten rond de definitieve vaststelling is terug te vinden onder 'Agenda provincieraad - dd 17 december 2014 (cfr verwante pagina's onderaan).

PROVINCIALE VERORDENING weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven 2015

Top

Ter informatie vind je hier de nieuwe provinciale verordening inzake de weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven.

Deze verordening werd op 27 mei 2015 definitief vastgesteld door de provincieraad. Op 13 juli 2015 werd de verordening door de Vlaamse Minister van Omgeving, natuur en landbouw goedgekeurd. Deze verordening vervangt de verordening van 25 april 2012. 12 augustus 2015 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 25 augustus 2015 werd het op de provinciale website gepubliceerd.

De documenten vind je onderaan deze pagina.

PROJECT OUDE BRIEL - Dendermonde

Top

De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen.

Dit project moet leiden naar een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus. Bij dit hele transformatieproces zullen de partners, in de mate van het mogelijke, rekening houden met de situatie van de bestaande bedrijven.

Het project betekent voor de streek een belangrijke economische impuls. Het kan extra bedrijven aantrekken en nieuwe arbeidsplaatsen realiseren.

De drie partners willen alle belanghebbenden bij de realisatie betrekken.

De stad Dendermonde ondersteunt dit project.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht op de volgende website: www.oudebriel.be (zie externe websites).

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Met het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 heeft het provinciebestuur de taak gekregen om een provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) op te stellen. Ondertussen is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening reeds opgesteld. Deze is in werking getreden op 1 september 2009.

Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's)

De Provincie maakt provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) op ter uitvoering van de provinciale ruimtelijke beleidsvisie.

Gebiedsgerichte planningsprocessen

Naast de ruimtelijke plannen op provinciaal niveau worden op andere beleidsniveau's en in andere beleidsdomeinen plannen opgesteld met ruimtelijke impact.

Ruimtelijke vergunningen

De Provincie is in de beroepsfase de vergunningsverlenende overheid voor aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen. Je kan bij het provinciebestuur ook terecht voor architectenafwijking.

Procoro

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt er een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de provincie, de PROCORO genaamd.

Lange termijnbeleid 2020-2050

Welke uitdagingen komen in 2050 op ons af? En hoe kunnen we daar ruimtelijk mee omgaan? Er zijn heel wat onzekerheden en de toekomst kunnen we niet voorspellen.  De Provincie vindt het belangrijk om een maat­schappelijk debat te voeren over het toekomstig gebruik van onze ruimte en samen na te denken hoe we daarmee omgaan. Het ruimtelijk beleid voor de toekomst van Oost-Vlaanderen zal geformuleerd worden in een kernnota en bijhorende beleidskaders.