Gebiedsvisie Maarkebeek

Logo's partners

De Maarkebeekvallei in de kijker

Top

Naar aanleiding van de grote wateroverlast in de beekvallei, stellen we samen met enkele partners (zie hiernaast) een gebiedsvisie op voor de Maarkebeek. De maatregelen en acties om het overstromingsrisico te verminderen zijn opgenomen in een riviercontract en koppelen we aan een gebiedsvisie voor de volledige Maarkebeekvallei.

Naast waterveiligheid komen zo ook de ontwikkelingskansen voor andere functies in de vallei aan bod zoals landbouw, landschap, recreatie, erfgoed, wonen, natuur,… Hierbij zoeken we naar slimme koppelingen van probleemstellingen en kansen om zo de maatschappelijke meerwaarde en ruimtelijke kwaliteit van de ingrepen te verhogen.

Via een uitgebreid participatief proces willen we  omwonenden en gebruikers van de vallei betrekken in dit verhaal. Ook werken we actief samen met partners en stakeholders. Zo benutten we de lokaal aanwezige kennis en nemen we verschillende inzichten mee in de ruimtelijke visie.

Hoe komen we tot een visie op de Maarkebeek?

Top

Het planningsproces bestaat uit volgende fases: verkenningsfase, ontwerpfase en realisatiefase. Intussen hebben we de verkenningsfase afgerond en zitten we volop in de ontwerpfase waarbij het ontwerpteam 'Fris in het Landschap/Cluster/Codecrea' is aangesteld voor de opmaak van de gebiedsvisie.

In deze tweede fase werken we de gebiedsvisie en de plannen concreter uit. Naast een globale ruimtelijke visie voor de volledige vallei wordt ook concreter nagedacht over de invulling en inrichting van zes deelgebieden:

  • Kern Maarke-Kerkem met de geplande gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) Borgt-en Romansmolen
  • Het bedrijventerrein Meersbloem en monding Maarkebeek
  • Signaalgebied Schapendries en omgeving
  • Signaalgebied Nonnemolen en omgeving
  • Omgeving van Ladeuzemolen
  • De kern van Schorisse met het mogelijk geplande gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Kasteelmolen

1e fase: Verkenningsfase – afgerond 2016

Top

In 2015 is er gestart met een verkennende fase waarin we het gebied van de beekvallei grondig leerden kennen: wat leeft er in het gebied? welke problemen zijn er? wie is er actief in dit gebied?

In een bewonersatelier (juni 2015) gingen we op zoek naar de lokale betekenis voor de beekvallei voor de omwonenden. Wat zijn knelpunten? Hoe ziet hun ideale Maarkebeek eruit? Welke zijn hun favoriete plekken? Waar gaan ze ontspannen?

Raadpleeg het volledige verslag waarin de resultaten van het bewonersatelier werden verwerkt onderaan bij ‘documenten’.

Naast een verkenning bij de bewoners werden ook de sleutelfiguren en lokale experts actief bevraagd. In het najaar van 2015 voerden we – telkens bilateraal – heel wat gesprekken met lokale actoren vanuit de bosgroep, de landbouwsector, het Omer Wattez Milieufront en de lokale Natuurpunt vereniging, het regionaal landschap, Toerisme Oost-Vlaanderen en de gemeentebesturen. Met enkele actoren gingen we ook actief het terrein verkennen.

In november 2015 organiseerden we een collectief overleg met de actorengroep. Deze actorengroep is samengesteld uit vertegenwoordigers (administraties en lokale verenigingen) vanuit de verschillende sectoren zoals landbouw, natuur, toerisme, erfgoed, …. Tijdens workshops gingen we op zoek naar concrete input over de diverse functies van de beekvallei en hun wisselwerking. We wilden weten welke discussies het meest leefden binnen de vallei van de Maarkebeek.

Op het einde van de verkenningsfase werd al deze input gebundeld in een atlas van het gebied die de basis zou vormen voor de ontwerpfase.

2e fase: Ontwerpfase: de Maarkebeeksessies – af te ronden tegen eind 2017

Top

Het ontwerpproces is er om uit te tekenen hoe het gewenste toekomstbeeld er concreet moet uitzien en welke randvoorwaarden daaraan verbonden zijn. Om tot een gedeelde visie te komen, zetten we in op een proces van coproductie. Zo ontstaat meer begrip, betrokkenheid en engagement die samen een basis kunnen vormen om tot een geïntegreerde en gedragen visie te komen.

Tijdens de Maarkebeeksessies zitten ontwerpers, actoren, beleid, omwonenden, bedrijven en partners samen rond de tafel. We toetsen ideeën af en denken samen na over mogelijke ontwikkelingen. Per deelgebied organiseren we telkens zo’n sessie. De direct betrokken omwonenden, eigenaars en gebruikers van de verschillende deelgebieden zijn ook steeds welkom.

We hebben 6 Maarkebeeksessies georganiseerd en binnenkort plannen we de laatste sessie over de globale vallei met alle actoren. Na een terugkoppeling met de actorengroep en het lokale beleid dit najaar, zullen we eind 2017 de gebiedsvisie finaliseren.

3e fase: Uitvoeringsfase: in opstart

Top

In de uitvoeringsfase zal de visie concreet gerealiseerd en uitgewerkt worden. Sommige ingrepen kunnen al meteen gebeuren, voor anderen is eerst een doorvertaling of een bestemmingswijziging nodig in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waarbij ook eerst een onderzoek naar de milieueffecten dient te gebeuren.

Momenteel gaat de aandacht uit naar de meest prioritaire ingrepen, namelijk de aanleg van de gecontroleerde overstromingsgebieden aan de Borgt- en Romansmolen en in tweede orde naar de Kasteelmolen. Hiervoor starten we momenteel het onderzoek naar de milieueffecten op (plan-MER) en doen we alle voorbereidingen zodat we eind 2017 de formele procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen aanvatten.

Parallel wordt intussen ook verder gewerkt aan de uitvoering van andere acties binnen het riviercontract en/of gebiedsvisie.

Nieuwsbrief

Top

Via een nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden van het planningsproces. Telkens we iets nieuws te vertellen hebben, zal je dit in de nieuwsbrief kunnen lezen. Bekijk onderaan deze pagina de nieuwsbrieven. Inschrijven voor de digitale versie van de nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar maarkebeek@oost-vlaanderen.be met als onderwerp 'inschrijving nieuwsbrief'.

Contact

dienst Ruimtelijke Planning
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Sylvie Dewart- sylvie.dewart@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 75 56