Gebiedsvisie Maarkebeek

Logo's partners

De Maarkebeekvallei in de kijker

Top

Naar aanleiding van de grote wateroverlast in de beekvallei, stellen we samen met enkele partners (zie hiernaast) een gebiedsvisie op voor de Maarkebeek. De maatregelen en acties om het overstromingsrisico te verminderen zijn opgenomen in een riviercontract en koppelen we aan een gebiedsvisie voor de volledige Maarkebeekvallei.

Naast waterveiligheid komen zo ook de ontwikkelingskansen voor andere functies in de vallei aan bod zoals landbouw, landschap, recreatie, erfgoed, wonen, natuur,… Hierbij zoeken we naar slimme koppelingen van probleemstellingen en kansen om zo de maatschappelijke meerwaarde en ruimtelijke kwaliteit van de ingrepen te verhogen.

Via een uitgebreid participatief proces willen we  omwonenden en gebruikers van de vallei betrekken in dit verhaal. Ook werken we actief samen met partners en stakeholders. Zo benutten we de lokaal aanwezige kennis en nemen we verschillende inzichten mee in de ruimtelijke visie.

Hoe komen we tot een visie op de Maarkebeek?

Top

Het planningsproces bestaat uit volgende fases: verkenningsfase, ontwerpfase en realisatiefase. Intussen hebben we de verkenningsfase afgerond en zitten we volop in de ontwerpfase waarbij het ontwerpteam 'Fris in het Landschap/Cluster/Codecrea' is aangesteld voor de opmaak van de gebiedsvisie.

In deze tweede fase werken we de gebiedsvisie en de plannen concreter uit. Naast een globale ruimtelijke visie voor de volledige vallei wordt ook concreter nagedacht over de invulling en inrichting van zes deelgebieden:

  • Kern Maarke-Kerkem met de geplande gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) Borgt-en Romansmolen
  • Het bedrijventerrein Meersbloem en monding Maarkebeek
  • Signaalgebied Schapendries en omgeving
  • Signaalgebied Nonnemolen en omgeving
  • Omgeving van Ladeuzemolen
  • De kern van Schorisse met het mogelijk geplande gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Kasteelmolen

Verkenningsfase

Top

Juni 2015: bewonersatelier

In dit bewonersatelier polsten we naar het gebruik en de beleving van de beek door bewoners te laten nadenken over hun favoriete, mooiste en minder mooie plekken langs de beek. Zo kwamen we tot een mental map van de beekvallei waarin duidelijk werd hoe de bewoners de ruimte van de beekvallei gebruiken en welke plekken betekenisvol zijn.

Raadpleeg het volledige verslag waarin de resultaten van het bewonersatelier werden verwerkt onderaan bij ‘documenten’.

November 2015: actorenoverleg

Op dit overleg konden diverse actoren, administraties en belangengroepen deelnemen aan verschillende workshops. Ze discussieerden over het belang en de wisselwerking tussen diverse functies en ecosysteemdiensten van de beekvallei. Zo werden de kansen en knelpunten van het gebied nog verder uitgediept.

Ontwerpfase: de Maarkebeeksessies

Top

Tijdens de Maarkebeeksessies zitten ontwerpers, actoren, beleid, omwonenden, bedrijven en partners samen rond de tafel. We toetsen ideeën af en denken samen na over mogelijke ontwikkelingen. Per deelgebied organiseren we telkens zo’n sessie. De betrokken omwonenden, eigenaars en gebruikers van de verschillende deelgebieden zijn ook steeds welkom.

We hebben 5 Maarkebeeksessies georganiseerd en binnenkort plannen we de laatste sessie. De inhoudelijke terugkoppeling hierover kan je terug vinden in de nieuwsbrieven onderaan deze pagina.

Nieuwsbrief

Top

Via een nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden van het planningsproces. Telkens we iets nieuws te vertellen hebben, zal je dit in de nieuwsbrief kunnen lezen. Bekijk onderaan deze pagina de nieuwsbrieven. Inschrijven voor de digitale versie van de nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar maarkebeek@oost-vlaanderen.be met als onderwerp 'inschrijving nieuwsbrief'.

Contact

dienst Ruimtelijke Planning
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Sylvie Dewart- sylvie.dewart@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 75 56