Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Welke uitdagingen komen in 2050 op ons af? We kunnen de toekomst niet voorspellen. Hoe zullen we ruimtelijk omgaan met onzekerheden? De Provincie vindt het belangrijk om een maat­schappelijk debat te voeren over het toekomstig gebruik van onze ruimte en samen na te denken hoe we daarmee omgaan. Daarbij werken we vanuit waarden die voor iedereen belangrijk zijn.

De kernnota

Top

De Oost-Vlaamse provincieraad heeft op 14 december 2016 de kernnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' goedgekeurd. De kernnota bevat de waarden en speerpunten die de Provincie met het ruimtelijk beleid op lange termijn wil nastreven. Het is een leidraad naar 2050 en een traject over verschillende legislaturen. Via de link onderaan kan je de kernnota digitaal lezen. Een gratis exemplaar bestellen kan via het bestelformulier onderaan. Bekijk zeker de animatievideo hieronder!

De Provincie gaat de toekomst ambitieus en innovatief tegemoet en wil de ruimte op een slimme manier inzetten om in 2050 een klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving te hebben. Daarvoor is er zowel op het vlak van wonen en open ruimte, maar ook voor mobiliteit, energie en economie een ommekeer nodig. Belangrijk is dat we die ommekeer maken, samen met alle betrokkenen.

De Provincie wil met deze kernnota een maatschappelijke meerwaarde creëren. Centraal staan 8 waarden die voor iedereen belangrijk zijn en de toetsstenen zijn van het ruimtelijk beleid:
- Gezondheid & veiligheid
- Kwaliteit & comfort
- Klimaatgezond
- Identiteit & authenticiteit
- Autonomie & robuustheid
- Welvaart
- Rechtvaardigheid
- Sociale cohesie & inclusie

Een aantal illustraties tonen hoe die waarden met elkaar in verband staan en realiseerbaar zijn. 4 ruimtelijke principes concretiseren deze waarden, zoals bv. nabijheid & bereikbaarheid.

Tot slot geven 5 werkvelden aan hoe de Provincie haar ambities kan uitvoeren. Daarvoor is een vernieuwde werking noodzakelijk. De Provincie spreekt van #planningkwadraat waarbij ruimtelijke governance, sensibilisering, gebiedsgericht en realisatiegericht werken centraal staan.

Deze kernnota werd uitgewerkt op basis van een participatief traject waarbij verschillende stakeholders in het debat betrokken zijn. In het voorjaar van 2015 werkten we onder meer met een denktank waarin experten denkpistes formuleerden in verband met de (inhoudelijke) uitwerking en de aanpak van het provinciaal ruimtelijk beleid op lange termijn. Eind 2015 verruimden we tijdens een klankbordevenement het debat naar het middenveld, gemeenten en het Vlaams Gewest. Om al deze input te verwerken tot een voorstel van kernnota, werd in het voorjaar van 2016 een studiebureau aangesteld. Ook in dit verdere traject van beleidsvorming werkte de Provincie met de input van maatschappelijke doelgroepen, zoals de gemeenten en provincieraadsleden.

De vertaling naar het werkveld

Top

Een volgende stap is de uitwerking van beleidskaders als leidraad voor de uitvoering op het terrein. Een belangrijke vertaling dus naar het werkveld. Deze beleidskaders kunnen zowel thematisch zijn, bv. voor woonontwikkeling en economische activiteiten, maar ook gebiedsgericht. Zij geven richting aan de concrete realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen op het terrein.

Ook bij de opmaak van de beleidskaders willen we in debat gaan om de visie uit de kernnota te vertalen naar het werkveld. De komende maanden zullen we samen vorm geven aan het ruimtelijk beleid en gebruik maken van expertise op het vlak van bv. woon- en economische ontwikkelingen, mobiliteit, sport en recreatie. We werken met een denktank die ideeën en inspiratie kan bieden, die praktische bedenkingen kan opperen en zo de connectie tussen beleid en werkveld kan versterken.

Contact

dienst Ruimtelijke Planning
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Hilde Vanfleteren- hilde.vanfleteren@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 75 59