Gebiedsgerichte werking

De Provincie wenst een bijdrage te leveren aan een verbeterde ontsluiting en bereikbaarheid van attractiepolen en vervoerregio's. Dit door het voorzien van begeleiding voor o.a. lokale overheden, politiezones en vervoeraanbieders bij het zoeken naar de beste mobiliteitmaatregelen om het personen- en goederenvervoer zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.

Gemeentelijke mobiliteitsplannen

Een gemeentelijk mobiliteitsplan legt de basis voor een duurzaam mobiliteitsbeleid van de gemeente voor de komende 5 à 10 jaar. Het uitvoeren van infrastructuurwerken, of elke andere maatregel met betrekking tot mobiliteit, zal aan dit beleidsplan getoetst worden.

Bovenlokale mobiliteitsplanning

Een geïntegreerde aanpak met betrekking tot mobiliteit en infrastructuren in relatie tot andere sectoren is hét uitgangspunt bij het streven van duurzame mobiliteit op bovenlokaal niveau.