Milieuvergunning

Bedrijven en burgers kunnen een beroep doen op de diensten van het provinciebestuur voor verschillende zaken rond milieuvergunningen, zoals de Provinciale Milieuvergunningscommissie. Wil je info rond een nieuw aan te vragen of afgeleverde milieuvergunning, dan vind je hier de aanspreekpunten.

Bedrijven

Top

Heb je een milieuvergunning nodig, dan kan het best zijn dat je hiervoor bij het provinciebestuur een aanvraag moet indienen. Dat is het geval als je volgens Vlarem (Vlaams Reglement betreffende Milieuvergunningen) een klasse 1-bedrijf bent.  

Bij overname van je bedrijf moet je dit slechts melden. Ook bij kleine veranderingen van je bedrijf kan een melding volstaan. 

De dienst Milieu- en Natuurvergunningen geeft begeleiding in de fase die het indienen van de aanvraag voorafgaat. Je kan ook onderaan deze pagina een toelichting rond een in te dienen milieuvergunningsaanvraag en -melding bekijken of downloaden.
De deputatie neemt de beslissing over een aanvraag die onder meer gebaseerd is op het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie. Binnen deze commissie zijn alle adviesverlenende instanties vertegenwoordigd, die door het Vlarem vastgelegd zijn. Deze commissie biedt verder nog een forum voor alle betrokkenen via het hoorrecht.

De voor veeteeltbedrijven opgestelde leidraad voor milieuvergunningsaanvragen wordt herzien gezien de ingrijpende wijziging van het Vlarem en vind je later terug op deze site. Deze kan zowel voor de betrokken sector (aanvragers en milieuadviesbureaus) als voor de adviserende instanties en de gemeenten nuttig zijn.

Burgers

Top

Als burger heb je op verschillende ogenblikken de kans om een beslissing over een milieuvergunning aan te vechten. Je kan ook een klacht indienen als een vergund bedrijf ongewenste milieuhinder veroorzaakt.

Bezwaar tegen een lopende milieuvergunningsaanvraag
Wil je bezwaar indienen tegen de milieuvergunningsaanvraag van een bedrijf in jouw buurt? Dan doe je dit best per aangetekende brief t.a.v. de burgemeester van je gemeente. Vermeld zeker de redenen van je bezwaar. Je kan dit ook mondeling doen. Contacteer hiervoor je gemeentelijke milieudienst.

Een beroep indienen tegen een net afgeleverde milieuvergunning

* Heeft een bedrijf in je buurt net een milieuvergunning gekregen van de gemeente, en wil je daartegen in beroep gaan?
Dan moet je dit beroep indienen bij het provinciebestuur. Hiervoor richt je een aangetekende brief aan de deputatie (contactgegevens onderaan deze pagina).

De brief moet vergezeld zijn van:

  • een bewijs van betaling van dossiertaks (stort hiervoor 6,20 EUR op rekeningnr. 375-1110990-31 (BE04 3751 1109 9031) van Departement LNE, met vermelding 'Vlarem-dossiertaks'),
  • een attest van bekendmaking (dit kan je krijgen op je gemeentelijke milieudienst).

* Heeft een bedrijf net een milieuvergunning ontvangen van de deputatie en wil je hiertegen beroep aantekenen?

Dat doe je bij de Vlaamse overheid - afdeling Milieuvergunningen (contactgegevens onderaan deze pagina). Ook hier moet je een bewijs van betaling van dossiertaks (6,20 EUR - te storten op 375-1110990-31 (BE04 3751 1109 9031)) en een attest van bekendmaking bijvoegen.

* Heeft een bedrijf in beroep een milieuvergunning ontvangen (hetzij van de deputatie of van de minister)?

Dan kan je enkel nog een zogenoemd schorsings- of annulatieberoep instellen bij de Raad van State (contactgegevens onderaan deze pagina).

Hoe je dat precies moet doen, kan je navragen bij dienst Milieuhygiëne.

Aanspreekpunten

Top

Contacteer je gemeentelijke milieuambtenaar bij vragen over een aanvraag of melding. Bij specifieke vragen over je dossier dat in behandeling is bij de provinciale diensten, contacteer dan de dienst Milieuhygiëne.   

Contact

dienst Milieu- en natuurvergunningen
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Raf Barzeele- raf.barzeele@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 78

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

Vlaams minister van Leefmilieu
p/a Vlaamse Overheid - afdeling Milieuvergunningen
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Raad van State
Aarlenstraat 94-102
1040 Brussel

Provinciale Milieuvergunningscommissie

De Provinciale Milieuvergunningscommissie adviseert de deputatie over milieuvergunningsaanvragen en beroepen.