Regionaal Landschap Meetjesland

Versterken natuurwaarden aan de Boerekreek (Sint-Jan-in-Eremo)

Top

Dit project wil langsheen de dijk van de Boerekreek een soortenrijke houtkant aanleggen voor zeldzame vogelsoorten, vnl. voor de Geelgors en Patrijs. Ook de oeverzone van de Boerekreek moet worden afgeschermd om begrazing met schapen mogelijk te maken en de ontwikkeling van zeldzame plantensoorten te bevorderen (o.m. biezesoorten). Ook wordt de extensieve graslandontwikkeling gestimuleerd ten voordele van relictsoorten zoals kattedoorn, goudhaver, melkkruid,…..

Kerkuilenbakken

Top

er werden een twintigtal kerkuilbroedkasten aangekocht en geplaatst in gebieden van het Meetjesland waar de soort minder voorkomt. Ze zijn vooral geplaatst in landbouwloodsen waardoor ook een betere sensibilisering en communicatie met lokale landbouwers tot stand is gekomen.

Herstel van een kamgrasweide aan de Molenkreek (Sint-Laureins)

Top

Dit project wil de botanische ontwikkeling van een historisch permanent grasland langsheen de Molenkreek (St-Laureins) herstellen via schapenbegrazing. Dit beheer komt ook ten goede aan weidevogelsoorten zoals Grutto en Graspieper.

Bijzondere amfibieën

Top

De doelstelling van dit project is om betere leefomgevingen te creëren voor zeldzame soorten zoals kamsalamander, boomkikker en vinpootsalamander. Hiervoor worden verlande poelen aangelegd en hersteld. Waar het kan worden ook weilanden en tuinen mee ingeschakeld om verbindingen te vormen tussen de gebieden.

De acties vinden plaats in Maldegemveld, Sint-Margriete en Middelburg.

Een zonnige toekomst voor de akkervogels (Sint-Laureins )

Top

Het creëren van geschikte broed- en schuilplaatsen moet enkele akkervogels (geelgors, patrijs) meer bescherming bieden. Een bestaand populierenbosje werd omgevormd naar een inheems loofbosje met Zomereik, Es, Sporkehout, Meidoorn. Het sporkehout is autochtoon. Het is de bedoeling om hier zaad uit te oogsten.

Patrijs

Top

Het project wil akkervogels uit open akkerlandschap (veldleeuwerik en graspieper) en kleinschalig landschap (patrijs en geelgors) beschermen door houtkanten in de zandstreek aan te planten en graanstroken aan te leggen die gedurende de winterperiode behouden blijven. Er wordt ook samengewerkt met landbouwers en jagers voor een ruim draagvlak.

Er werden beheersovereenkomsten met elf landbouwers afgesloten voor het aanleggen van graanstroken en het inzaaien van zaadmengsels. Het project kende veel positieve weerklank.

Begrazing van dijken door een schaapskudde

Top

Tot in de jaren '70 van de vorige eeuw trokken nog herders met hun kudden rond. Met het verdwijnen van de rondtrekkende kudden uit het landschap, verdween ook het dijkbeheer. Gevolg is verruiging en achteruitgang van de waardevolle, kalkminnende vegetaties.

In samenwerking met tal van andere partners werd het mogelijk een deel van de kanaaldijken van het Leopoldkanaal ecologisch te beheren. In april 2002 ging het project van start op terrein.

Dankzij de soortenbeschermingssubsidies kunnen de schapen ook op andere locaties worden ingezet. Het begrazingsproject is erg waardevol voor de streek.

Herstel dijkstroken (Assenede)

Top

Dit project loopt over meerdere jaren en heeft als belangrijkste doelstelling sterk verruigde dijkvegetaties met typische waardevolle kalkminnende soorten via een startmaaibeheer opnieuw kansen te geven. Rodelijstsoorten zoals Donderkruid, Wilde marjolein, Aardaker en Agrimonie, die nu als relictpopulaties voorkomen aan de dijkranden halen hier voordeel uit. Op termijn kunnen deze soorten zich opnieuw uitbreiden en ontstaan bloemenrijke dijken.

Door herstelbeheer met korfmaaier en het afvoeren van het maaisel twee maal per jaar gedurende 3 jaar wordt de bodem verschraald. Na dit herstelbeheer, volstaat wellicht 1 maaibeurt per jaar. Er was voor dit project een zeer goede samenwerking werking tussen het Regionaal Landschap Meetjesland, de gemeente Assenede en de Zwarte Sluispolder.

Vleermuizen

Top

Het project wil populaties vleermuizen beschermen door kerkzolders beter geschikt te maken als kraamkamers, bunkers in te richten als overwinteringsplaatsen en bomenrijen aan te leggen als ecologische verbindingen tussen beboste terreinen. De verbindingen worden in hoofdzaak gerealiseerd langsheen het Schipdonkkanaal dat als ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is aangeduid in het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.

Aan het project wordt ook een educatief luik gekoppeld.