Projectgebied Molenbeek-Graadbeek

Voorstelling van het gebied

Top

Het valleigebied van de Molenbeek-Graadbeek realiseert een natuurverbinding tussen het boscomplex Herenbos-Kravaalbos, het Kluisbos en de Dender.

De vallei wordt gekenmerkt door een zeer uitgebreid natuurlijk afwateringssysteem met vrij snelstromende en meanderende waterlopen. Een beperkt aantal trajecten is ingebuisd. In het valleigebied domineren vochtige bosbestanden, afgewisseld met moerassige stukken en graslanden. De natuurverbinding via de waterloop is op veel plaatsen al herkenbaar als brede beboste linten. De waterkwaliteit in dit gebied is de laatste jaren sterk verbeterd door de aanleg van collectoren en afkoppeling van de voornaamste grote lozingspunten. Toch wordt het visbestand nog belemmerd door enkele belangrijke vismigratieknelpunten.

Werken in uitvoering

Top

In 2013 werd een uitvoeringsprogramma opgemaakt. Dit omvat een maatregelenpakket dat een mix is van provinciale en gemeentelijke initiatieven en stimulerend beleid, gebundeld vanuit de verschillende beleidsdomeinen en partners.

Sinds 2014 wordt volop werk gemaakt van de aanpak van vismigratieknelpunten en verbetering van de bedding van de waterlopen, de aanpak van lozingspunten, een duurzaam bosbeheer, het inrichten van bospoelen voor de vuursalamander, het onderhoud en herstel van kleine landschapselementen, de opmaak van landschapsbedrijfsplannen en het optimaliseren van het wandel- en fietsnetwerk.

Het projectgebied Molenbeek-Graadbeek vormt een deelgebied van het project Landschap van Erembald tot Kravaalbos.

Wie zijn de partners?

Top

In dit gebied is er samenwerking met de stad Aalst, gemeenten Affligem en Asse, de Regionale Landschappen Schelde-Durme, Groene Corridor en Pajottenland en Zennevallei, de Bosgroepen Midden Oost-Vlaanderen en Groene Corridor, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij.