Projectgebied Maanbeek-Laresloot

Voorstelling van het gebied

Top

De vallei van de Maanbeek en de Laresloot vormt de natuurlijke verbinding tussen de Kalkense Meersen en de Damvallei. De Maanbeek, Kolkbeek, Laresloot en Sloot vormen de blauwgroene ruggengraat van het projectgebied.

Langs de waterlopen zijn boskernen, graslanden en waterrijke gebieden aanwezig. Zij doen voor plant- en diersoorten dienst als stapstenen om zich veilig te verplaatsen en verhogen zo de biodiversiteit. Een mooi voorbeeld is de omgeving van de Kolkbeek en Viergemete: een open grasland met sloten in het noorden en boskernen in het zuiden. Rond het Slot van Laarne is er veel potentie om een stapsteen van bos en grasland te realiseren. De omgeving Liefkenshoek – Meerkens is waardevol als een directe opstap naar de natuur in de Kalkense Meersen.

Onderaan de pagina vind je een uitgestippelde wandeling in het deelgebied Viergemete (zowel folder als ingetekend op Routeyou.com).

Realisaties 2012-2015

Top

Bekenstelsel: waterkwaliteit, waterbodem en vismigratie

 • Onderzoeksresultaten van visbestand, waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit (2013)
 • Gefaseerde slibruimingen (2014, 2015 ev)
 • Aanleg van 5 vispaaiplaatsen: verbreding en herstel van aanliggende grachten (2013)

 

Ruggengraat – corridor: oeverinrichting en beheer

 • Aanplanting zwarte els langs de Sloot , de Maanbeek en de Laresloot
  (2013, 2014, winter 2015-2016)
 • 700m grasbufferstrook 3m proef (2013, 2014, 2015, tem april 2016)
 • Plaatselijke oeverafschuining Sloot (2014)
 • Optimaliseren onderhoud waterlopen - verwijderen en vermijden oeverwallen
 • Promoten beheerovereenkomsten VLM voor perceelsranden (oa. info-avond 16 dec)

 

Stapstenen en omliggend landschap: stapstenen natuur en bos, kleine landschapselementen, specifieke soortgerichte acties

 • Herstel van het slotenpatroon in omgeving Viergemete, omgeving Sloot nabij Oude Schelde, omgeving Slot van Laarne, …: 4,2 km sloot (2012, 2013)
 • Ruimen historische walgracht Schalieveldhoeve (2013), Kattenheye (2015)
 • Herstel 5 poelen en 2 vlasrootputten (2012, 2013, 2014), aanleg poel (2015)
 • Nieuwe zomereikendreef Gereedstraat Wetteren: 55 zomereiken (2012, 2014)
 • Aanplantingen langs openbare wegen valleigebied Laarne (2013)
 • Knotten 65 knotwilgen via houtzoekers (2014)
 • Aanplantingen in valleigebied: houtkanten, fruitbomen, knotbomen, heg op 8 locaties (focusgebied, oproep) (2014, 2015)
 • Inrichting afgeschuinde oever met riet surfmeer + Prullenbos riet en ijsvogelwand (2015)
 • Nieuwe beheerovereenkomst botanisch beheer afgesloten door pro-actief stimuleren (2012) + promoten nieuwe beheersovereenkomsten (2015)

 

Trage wegen

Landschapsbeleving en open ruimte verbindingen

 • Openstelling en inrichting van de trage weg '3a', Brugskeswiee, tussen Schoolstraat en Meersstraat (ikv trage wegenplan Laarne), wandelactiviteit (2012)
 • Voorbereiding trage wegverbinding Wetteren Overschelde – Laarne Sporthal (2014, 2015)
 • Trage wegenwandeling Scheldehappening (2015)
 • Verkenning mogelijkheden ruiterroutes (2015)

Vervolgacties vanaf 2016

Top
 • Verdere gefaseerde slibruiming (M02 en polder Belham)
 • Aanleg vistrappen Sloot (polder Belham en M02)
 • Promoten gerealiseerde wandellus (M01, RLSD, gemeenten)
 • Opmaak ruiterroutenetwerk (S01 en gemeenten)
 • Trage wegverbinding(en) Laarne-Wetteren: realisatie fietspad en nagaan missing links wandelroutes in afstemming met onthaalplannen sigmagebieden (gemeenten en RLSD)
 • Verwerven en inrichting strategisch gelegen stapsteen bos aan Maanbeek en wandellus (M01)
 • Informeren rond agrarisch landschapsbeheer en ondersteuningsaanbod (M01, E02, gemeenten)
 • Samenaankoop groen rond bedrijventerreinen in Laarne en Wetteren (RLSD, gemeenten)
 • Stimuleren natuur- en bosbeheer en landschapsbeleving rondom kasteel van Laarne, in afstemming met toeristische ontwikkeling kasteelsite (M01, RLSD, BG)

Wie zijn de partners?

Top

In dit gebied is er samenwerking met de gemeentes Laarne, Wetteren en Destelbergen, de polder van Belham, het Regionaal Landschap Schelde-Durme, de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.