Ondersteuning lokale besturen 

Provincie als tussenschakel

Top

Om gemeenten te ondersteunen bij hun milieu- en natuurtaken biedt het provinciebestuur hen een globaal pakket van diensten en samenwerkingsvormen aan. Dit omvat o.m. een helpdesk met diverse deskundigen, een milieulaboratorium, een uitgebreid aanbod van vorming, themavergaderingen, voorbeelddocumenten, ... Het provinciebestuur vormt een tussenschakel: ze informeert de Vlaamse overheid over gemeenschappelijke noden en behoeften en sluist informatie van het Vlaamse Gewest door aan de gemeenten. Verder coördineert zij heel wat bovengemeentelijke milieu- en natuurprojecten.

Milieucontract

Top

Alle Oost-Vlaamse gemeenten kunnen rekenen op ondersteuning en advies van de Provincie voor hun natuur- en milieubeleid. Voor wie extra steun op maat wil, is er het Milieucontract.

Meer informatie vind je onderaan deze pagina.

Milieunetwerk

Top

Het provinciaal milieunetwerk werd opgericht om invulling te geven aan de reële nood aan informatieuitwisseling tussen verschillende instanties die betrokken zijn bij de handhaving van de milieureglementering.

Twee tot drie keer per jaar worden infosessies georganiseerd over actuele milieugerelateerde thema's. Ook nieuwe wetgeving komt aan bod.

Meer informatie vind je onderaan deze pagina.

Extranet voor milieu- en duurzaamheidsambtenaren

Top

Voor de gemeentelijke milieu- en duurzaamheidsambtenaren is er een extranet met een agenda, nieuws, een vraagbank, ... Als je nog geen paswoord hebt, kan je dat aanvragen via de toepassing 'Aanvraag nieuwe login voor Extranet' onderaan deze pagina.

Regionale landschappen en bosgroepen

Top

Het provinciebestuur ondersteunt de regionale landschappen en de bosgroepen in Oost-Vlaanderen. Deze vzw's werken in een geografisch afgebakend gebied en hebben gemeenschappelijk dat ze werken aan een duurzaam beheer van de open ruimte in Oost-Vlaanderen. Hiervoor willen ze de actoren en eigenaars binnen hun gebied samenbrengen.

Oost-Vlaanderen huisvest drie regionale landschappen: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Regionaal Landschap Meetjesland en Regionaal Landschap Schelde & Durme.

Er zijn ook 3 bosgroepen in Oost-Vlaanderen werkzaam. Ze zijn gebiedsdekkend voor de provincie.

Meer info vind je op de webpagina 'Regionale landschappen en bosgroepen'.

Polders en wateringen

Top

De polders en wateringen zijn belangrijke partners bij het beheer van waterlopen. Ze kunnen voor onderzoek op waterlopen een beroep doen op het labo van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek. Voor onderzoeken van de waterbodem krijgen ze specifieke technisch-wetenschappelijke ondersteuning.

Contact

dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Kim Rienckens- kim.rienckens@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 15
Saskia Van der Stricht- saskia.van.der.stricht@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 16

Milieucontract

Alle Oost-Vlaamse gemeenten kunnen rekenen op ondersteuning en advies van de Provincie voor hun natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Voor wie extra steun op maat wil, is er het Milieucontract.

Milieunetwerk

Het provinciaal milieunetwerk werd opgericht om invulling te geven aan de reële nood aan informatieuitwisseling tussen verschillende instanties die betrokken zijn bij de handhaving van de milieureglementering.