Labo Centrum voor Milieuonderzoek

Kwaliteitsgarantie

Top

Het provinciaal milieulaboratorium maakt deel uit van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM). Het PCM beschikt over verschillende officiële erkenningen voor de analyse van water, (water)bodem, lucht en voor geluidsmetingen. Daarnaast beschikt het labo ook over een BELAC-accreditatie. Dergelijk certificaat getuigt van een integraal kwaliteitssysteem dat beantwoordt aan de norm NBN ISO/IEC 17025. Dit betekent dat analyses, monsternames en ook geluidsmetingen worden uitgevoerd met een kwaliteitslabel. Kwaliteit is immers een prioriteit bij het PCM.

Opdrachten voor de Vlaamse milieumaatschappij (VMM)

Top

De analyseresultaten zijn vooral bestemd voor:

  • de controle op het naleven van de voorwaarden opgenomen in milieuvergunningen,
  • de berekening van de milieuheffingen,
  • de controle op rioolwaterzuiveringsinstallaties,
  • het bepalen van de ernst van sluiklozingen en andere milieu-incidenten.

Opdrachten ter ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid

Top

Het provinciebestuur biedt de gemeenten een milieucontract waarmee ze een beroep kunnen doen op ondersteunende maatregelen en instrumenten van de provincie. Gemeenten die het milieucontract ondertekenen, hebben recht op vijftig procent korting op alle kosten verbonden aan terreinwerk, monstername en analyses uitgevoerd door het PCM.

Opdrachten voor andere openbare instellingen en particulieren

Top

Het laboratorium voert opdrachten uit voor onder meer de Vlaamse Landmaatschappij, de FOD Volksgezondheid, het Agentschap Natuur en Bos, Polders en Wateringen, de federale en lokale politie en de parketten. Voor particulieren voert het labo putwateranalyses uit.

Andere taken van het PCM

Top

Het PCM heeft volgende taken:

  • wetenschappelijk en technisch onderzoek in de milieusector voor het eigen provinciaal beleid en voor de Vlaamse Overheid,
  • wetenschappelijke en technische ondersteuning van onderzoek in opdracht van de gemeenten.

Politionele bevoegdheid

Top

Het PCM beschikt over politionele bevoegdheid inzake hinder door elektronisch versterkte muziek .

Opleiding

Top

Het PCM is erkend voor:

  • het geven van de opleiding 'lokale toezichthouder' (vroegere VLAREM-opleiding) voor gemeentelijke ambtenaren en politiediensten (zie link onderaan)
  • het geven van opleidingen geluid.

Provinciale milieuvergunningscommissie

Top

Deze commissie adviseert de deputatie over milieuvergunningsaanvragen van grotere bedrijven (klasse 1) en over beroepen tegen beslissingen van de schepencolleges over kleinere inrichtingen (klasse 2). De directeur van het PCM is voorzitter van deze commissie.   

Contact

provinciaal centrum voor Milieuonderzoek (PCM)
Godshuizenlaan 95
9000 Gent

Günther De Wannemacker- gunther.de.wannemacker@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 89 07