Wetgevend kader

Decreet houdende de stimulereing van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Top

De aandacht voor de emancipatie voor ouderen is voortaan structureel verankerd. Het Vlaams Parlement heeft daar op voorstel van minister Jo Vandeurzen een decreet voor goedgekeurd. Het decreet zet zwaar in op een inclusief ouderenbeleid en participatie van ouderen. Onder 'Documenten' vind je het decreet.

Decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

Top

De participatie van de meest kwetsbaren in onze samenleving aan cultuur, jeugdwerk en sport, wordt via dit decreet ondersteund.
Onderaan bij 'Documenten' vind je meer uitleg over de Uitpas, het Fonds Vrijetijdsparticipatie, Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie en Participatieprojecten.

Provinciaal meerjarenplan 2014-2019

Top

Bij 'Documenten' vind je het volledig meerjarenplan en een lijst met afkortingen. Onder 'Verwante pagina's' vind je nog meer achtergrondinformatie over de plannen van het provinciebestuur.

Beleidsadvisering en regelgeving

Top

Neem je deel aan beleidsadvisering, dan kom je nogal snel in aanraking met allerhande regelgeving. Hieronder vind je de belangrijkste regelgeving opgelijst.