Publicaties

Hier vind je enkele interessante publicaties van het provinciebestuur over ouderen.

Woonzorgcentra

Top

Via de 'verwante pagina' Onderzoek vind je verschillende publicaties :

  • Rapport Woonzorgcentra binnenstebuiten - woonzorgcentra en buurtgericht werken
  • Synthese Woonzorgcentra binnenstebuiten - woonzorgcentra en buurtgericht werken
  • Woonzorgcentrum, -zone, - servicegebied & -netwerk. Een handleiding en werkboek voor meer samenwerking en integratie
  • Mobiliteit en woonzorgcentra. Onderzoek naar de verplaatsingsproblemen van bewoners, bezoekers en medewerkers in en rond woonzorgcentra in de provincie Oost-Vlaanderen

Checklist 'Ouderen & Armoede'

Top

2010 was het Europees Jaar van de strijd tegen armoede.
In navolging van het provinciaal forum 'Ouderen in armoede' ontwikkelde de Provinciale Adviesraad voor Ouderen een 'Checklist Ouderen & Armoede'.
Deze vragenlijst is een handige leidraad voor de lokale ouderenadviesraad.
De adviesraad kan op basis van de checklist nagaan wat er in de eigen gemeente of stad reeds gebeurt rond armoede en hoe dit lokaal armoedebeleid nog verder kan worden uitgebouwd.
Je vindt de checklist onder 'documenten' op deze pagina.

'Samen de stoep op'

Top

De provincie Oost-Vlaanderen en de VUB stellen volgende publicatie voor: 'Samen de stoep op' over sociale cohesie en ouderen.

We hopen met deze publicatie een bijdrage te leveren aan ouderenverenigingen, lokale besturen en opbouwwerk om hiermee op lokaal niveau aan de slag te gaan. Lokale ouderenadviesraden en lokale dienstencentra kunnen zo het gegeven van sociale betrokkenheid op de kaart zetten en worden zo gestimuleerd om concrete projecten uit te werken.

Onderaan deze pagina kan je 'Samen de stoep op' inkijken.

Ouderen in beeld. Praktische handleiding voor lokale ouderenadviesraden

Top

De Provincie stelt een praktische handleiding ter beschikking van de lokale besturen en lokale ouderenadviesraden om de inspraakmogelijkheden te bevorderen.

Via de link 'een praktische handleiding voor lokale ouderenadviesraden' kan je deze publicatie inkijken.

Ouderen in beeld. Het Ouderencahier

Top

De Provincie geeft een ouderencahier uit met socio-demografische gegevens over ouderen, de conclusies uit het ouderenbehoefteonderzoek en het aanbod aan ouderenvoorzieningen.

Ouderen in beeld. Gemeentelijk rapport ouderenbehoefteonderzoek

Top

22 thema's uit het ouderenbehoefteonderzoek worden voor de gemeenten concreet geanalyseerd.

Samenvatting Provinciaal Ouderenbeleidsplan

Top

De Provincie stelt een publieksvriendelijke brochure ter beschikking over het Provinciaal Ouderenbeleidsplan.

De provincieraad keurde dit beleidsplan goed op 8 juli 2009.

Via de link 'Samenvatting Provinciaal Ouderenbeleidsplan' kan je deze publicatie online inkijken.

Zorg voor allochtone ouderen

Top

Bij 'documenten' onderaan deze pagina vind je meer informatie en een gratis download van de publicatie. Je kan er eveneens snel naartoe via de publicaties in de rechterkolom.

Wegwijs in het interculturaliseringsaanbod voor ouderenzorg

Top

Interculturalisering is een veranderingsproces dat moet leiden naar een dienstverlening die toegankelijk is en een kwalitatief goede hulpverlening biedt aan àlle cliënten, met welke etnisch-culturele achtergrond dan ook. Maar de eerste stappen zetten naar interculturaliseren is vaak niet eenvoudig is. Men weet niet waar te beginnen of hoe het aan te pakken. Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft daarom de brochure 'Wegwijs in het interculturaliseringsaanbod voor ouderenzorg in Oost-Vlaanderen' laten realiseren. Deze gids is bestemd voor alle professionelen uit de dienst- en zorgverlening voor ouderen en wil het interculturaliseringsaanbod overzichtelijk in kaart brengen, alsook duidelijk maken dat het samenwerken met andere partners een belangrijke meerwaarde heeft.

Deze brochure kan je dowloaden onderaan deze pagina bij 'documenten'.

Documentaire 'Oud worden...waar dan ook!'

Top

'Oud worden... waar dan ook!' is een documentaire over ouderen van uiteenlopende (4) etnisch-culturele origine en hun kinderen die getuigen over het oud worden in België.

Meer informatie over deze documentaire vind je onderaan deze pagina onder 'documenten'.

Allochtone ouderen en de uitdaging voor de dienst- en zorgverlening

Top

Deze bijdrage houdt een pleidooi voor de interculturalisering van onze dienst- en zorgverlening voor ouderen via de maatschappelijke positie van allochtone ouderen en hun specifieke noden en wensen.

Meer informatie over deze bijdrage vind je onderaan deze pagina onder 'externe websites'.

Woonzorgnetwerken - ouderenzorg

Top

Het Provinciebestuur investeert in woonzorgnetwerken en woonzorgzones, om deze concreter te maken. Ze gaf daarom aan Prof. Pacolet (KU Leuven) de opdracht om onderzoek te doen naar woonzorgzones, woonservicegebieden en woonzorgnetwerken in de Provincie Oost-Vlaanderen. Het onderzoek resulteert in tal van bevindingen die nuttig zijn om regionale processen in verband met kleinschalige intersectorale samenwerking rond nabije zorg te ondersteunen. Het onderzoekrapport vind je onderaan deze pagina. Met dit rapport hoopt het provinciebestuur jullie te inspireren om intersectoraal samen te werken op lokaal niveau.

Contact

Voor het ouderenbehoefteonderzoek
Frans Meyfroodt
tel.09 267 75 46
frans.meyfroodt@oost-vlaanderen.be

Voor het Ouderencahier en het gemeentelijk rapport
Mieke Van Opstal
tel.09 267 75 03
mieke.van.opstal@oost-vlaanderen.be

Voor de handleiding
Daphne Sasanguie
daphne.sasanguie@oost-vlaanderen.be