Ouder worden in je buurt

ouderwordeninjebuurt

(Bron:ouderwordeninjebuurt)

Project Ouder worden in je buurt

Top

Wat?

Top

Het project Ouder worden in je buurt wil vraag en aanbod voor kwetsbare ouderen beter op elkaar afstemmen. Meer concreet maken ouderen in zes bijeenkomsten kennis met de diensten en voorzieningen in hun buurt. Ouderen, zorg- en dienstverleners leren elkaar beter kennen en krijgen zo informatie van en over elkaar uit eerste hand. Een win-win situatie voor iedereen. Het project Ouder worden in je buurt past dan ook in het algemeen toegankelijkheidsperspectief voor de reguliere zorg en dienstverlening voor ouderen. Het is zowel een integraal als een inclusief project: het betrekt alle kwetsbare ouderen (zowel ouderen met als zonder migratieachtergrond) en betrekt alle organisaties die een rol kunnen spelen voor de ouderen in hun eigen buurt.

De provincies Oost-Vlaanderen en Limburg en de Brusselse Foyer vzw ontwikkelden samen het pakket (beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Turks, Grieks, Italiaans, Subsaharaans en Spaans). Alle lokale sociale voorzieningen die het pakket willen uitvoeren in hun stad of gemeente kunnen het pakket gratis ontvangen.

Bovendien organiseert het provinciebestuur op geregelde tijdstippen vormingen voor de voorlichters/lokale projectuitvoerders.

Doel van het project

Top

De twee doelgroepen zijn kwetsbare ouderen en lokale aanbieders. De kwetsbare ouderen komen meer te weten over het aanbod in hun eigen buurt. De diensten die een aanbod naar (kwetsbare) oudere willen ontwikkelen krijgen aanwijzingen over mogelijke drempels in hun aanbod.

Op die manier willen de initiatiefnemers meehelpen om de vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Een bijzonder pluspunt is dat Ouder worden in je buurt tegemoet komt aan alledaagse praktische problemen van zowel de ouderen als de aanbieders. Bovendien schept het project een kader waarin andere vervolginitiatieven beter kunnen worden ontwikkeld.

Werkwijze van de bijeenkomsten voor de ouderen

Top

Het project creëert een netwerk van lokale aanbieders en organiseert zes bijeenkomsten voor telkens maximaal 20 ouderen (60-plus) uit kwetsbare buurten.

De bijeenkomsten voor ouderen zijn opgebouwd vanuit het idee dat men pas openstaat voor informatie als er geen te hoge (emotionele) drempels zijn. Drempels zoals financiële problemen, schaamte, eenzaamheid, de onduidelijkheid over de beschikbaarheid van de kinderen, de mate van respectvolle en toegankelijke behandeling bij de aanbieders in de buurt, enz. Daarom werkt het project vanuit een bepaald pedagogisch concept dat bestaat uit drie fasen die men moet doorlopen:

 • Drempels bespreekbaar maken: luisteren naar de leefsituatie van de deelnemers en verder ingegaan op actuele knelpunten.
 • Informatie geven over het aanbod en diensten voor ouderen in de eigen buurt. Via een excursie maken de ouderen in deze fase ook concreet kennis met het aanbod. Bovendien ligt de focus op ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en actief te blijven betrekken in het maatschappelijk leven.
 • Wensen en noden opvragen: vragen wat er eventueel in het aanbod moet veranderen en welke zaken zouden moeten worden toegevoegd.

Het pakket is bovendien laagdrempelig, flexibel en afgestemd op deelnemers die laaggeschoold of laaggeletterd zijn. Vandaar het veelvuldig gebruik van film- en fotomateriaal en toegankelijke taal. Bovendien kan men het pakket flexibel gebruiken, afhankelijk van de belangrijkste thema's of knelpunten die leven binnen de groep. Tot slot heeft het pakket een modulair aanbod, zodat men rekening kan houden met de (al dan niet aanwezige) migratieachtergrond en taalkennis. Het pakket is dan ook beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Turks, Grieks, Italiaans en Spaans. Andere taalversies zijn in ontwikkeling.
Buiten die 6 sessies biedt het pakket ook tips en handvaten voor vervolginitiatieven die met elke groep kunnen worden uitgevoerd.

Inhoud van het pakket

Top

Het pakket 'Ouder worden in je buurt' bevat:

ONDERDEEL BESTEMD VOOR
USB-stick: handleiding, film- en fotomateriaal, folder, brochures, affiches, afsprakennota, informatieboek, evaluatiefiches en publicaties Lokale projectverantwoordelijken en de voorlichters van de bijeenkomsten voor de ouderen
Handleiding Lokale projectverantwoordelijken en de voorlichters van de bijeenkomsten voor de ouderen
Fotokaarten (een set van 44) Voor de ouderen (2de bijeenkomst)
Affiche die inspiratie biedt om na te denken over kwaliteitsvolle en toegankelijke ouderenzorg Voor de ouderen (6de bijeenkomst)
Voorbeeldbrochure Ouder worden in je buurt Lokale projectverantwoordelijken en de voorlichters van de bijeenkomsten voor de ouderen
Informatieboek Lokale aanbodverstrekkers
Voorbeeldfolder Voor de ouderen (werving)

Voor wie?

Top

Het project is gratis voor alle lokale sociale voorzieningen (OCMW, voorzieningen van steden en gemeenten, lokale dienstencentra, thuiszorg, samenlevingsopbouw, diverse verenigingen,...) die het pakket willen uitvoeren in hun stad of gemeente.

Wat verwachten we van de lokale projectuitvoerder?

Top

De organisatie die het project wil uitvoeren in haar stad of gemeente gaat akkoord met de doelstelling en werkwijze die uitvoerig staat beschreven in de handleiding van het project Ouder worden in je buurt. Zie ook de presentatie onderaan deze pagina.

Samengevat moet de lokale uitvoerder volgende zaken opnemen:

a. Het optimaal organiseren van 6 bijeenkomsten voor minimaal 8 (max 20) ouderen:

 • 1ste bijeenkomst: het bespreekbaar maken van moeilijkheden dat het ouder worden met zich meebrengt;
 • 2de bijeenkomst: zicht krijgen op de knelpunten die men ervaart bij het oud worden;
 • 3de beenkomst: zicht krijgen op bestaande aanbod voor ouderen in Vlaanderen;
 • 4de bijeenkomst: inzoomen op bepaalde vragen/knelpunten.
 • 5de bijeenkomst: de excursie;
 • 6de bijeenkomst: inzicht krijgen in de wensen en behoeften van de ouderen.

Meer concreet betekent dit het:

 • inschakelen van voorlichter en verslaggever;
 • toeleiden van de ouderen;
 • afspraken maken met lokale aanbodverstrekkers (bijvoorbeeld professionelen van het OCMW Gemeente/stad, ziekenfonds, CAW) en ze betrekken in 3de en 4de sessie en 5de sessie (excursie);
 • zorgen voor locatie met de nodige accommodatie (versnaperingen, apparatuur);
 • organiseren van een excursie naar minimaal 3 diensten (inclusief het regelen van vervoer en maaltijden);
 • samenstelling brochure: foto's deelnemers en concrete gegevens opgeven van de lokale aanbodverstrekkers te Gent (via sociale kaart).

b. De noden en behoeften van de ouderen doorspelen aan de lokale aanbieders zodat zij hierop kunnen inspelen

 • Netwerk creëren van lokale aanbodverstrekkers: OCMW, Gemeente/stad, ziekenfonds, CAW, Samenlevingsopbouw, Integratiesector (indien ouderen met migratieachtergrond), doelgroeporganisaties, andere aanbieders (afhankelijk van de lokale situatie).
 • Noden en behoeften van de ouderengroepen doorspelen aan dit netwerk.
 • Nieuwe acties uitwerken en realiseren (vervolgbijeenkomst(en) met het netwerk van aanbieders).
 • Terugkoppelen naar ouderengroepen (terugkombijeenkomst(en) voor ouderen).
 • Terugkoppelen naar de centrale coördinatie:uitlenende instantie.

c. Evaluatie van de lokale uitvoering
Bezorg aan de dienst Maatschappelijke Participatie volgende zaken ten laatste 1 jaar na het verkrijgen van het pakket. Hiervoor gebruik je de format die je onderaan deze pagina kan vinden bij "documenten".

 • Grondig verslag van het verloop van de sessies.
 • Evaluatieformulier die ingevuld werd door de ouderen en de lokale uitvoerder/voorlichter.
 • Evaluatie van de opvolging van het project (na 1 jaar).

Waar kan men het project uitvoeren?

Top

Het project Ouder worden in je buurt staat nu volledig op punt en kan men nu uitvoeren in aandachtsbuurten in verschillende steden en gemeenten.
Momenteel kan men het project uitvoeren in Brussel en in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen. Op korte termijn zoekt men nog naar een coördinerende instantie voor de provincie Vlaams-Brabant. Meer info volgt.

Wat kan je verwachten van de uitlenende en coördinerende instantie van het project?

Top

Je kan terecht bij de dienst Maatschappelijke Participatie van het provinciebestuur voor:

 • Het gratis pakket Ouder worden in je buurt.
 • Vorming voor de voorlichters/lokale projectuitvoerders.
 • Relevante actoren in Oost-Vlaanderen sensibiliseren.
 • Constante evaluatie en bijsturing van het project op provinciaal en interprovinciaal niveau.
 • Afstemming met lokale projectuitvoerders.
 • Afstemming provinciaal netwerk Sociale Cohesie.
 • Extra informatie over het project, het ontlenen ervan, de data van de gratis vormingen voor de voorlichters en/of de lokale projectuitvoerders, en een overzicht van waar men het project zal uitvoeren.

Hoe kan je het pakket aanvragen?

Top

1. Als lokaal bestuur of sociale voorziening kan je het pakket aanvragen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • De uitvoering zal plaatsvinden in Oost-Vlaanderen.
 • Je gaat akkoord met de doelstelling en werkwijze van het project.
 • Je bezorgt de provincie Oost-Vlaanderen de concrete data van de bijeenkomsten voor de ouderen aan de aanbodvertrekkers.
 • Je zal het logo en de naam van de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg en de Brusselse Foyer vzw uitdrukkelijk vermelden bij elke vorm van communicatie en/of publicatie.
 • Je hebt een vorming 'omgaan met het pakket Ouder worden in je buurt' gevolgd, d.w.z. nog voor je effectief in het bezit bent van het materiaal van het project .
 • Je brengt het pakket in oorspronkelijke staat terug naar de uitlener en je overschrijdt de uitleentermijn van 3 maanden niet.

2. Door het materiaal te ontlenen ga je akkoord met de doelstelling, werkwijze en uitleenvoorwaarden van het project en waarborg je de stipte naleving ervan door jezelf of door je aangestelden. Het niet-naleven ervan, tekortkomingen en schade, diefstal, verlies of vernietiging van het materiaal, te wijten aan de schuld van de ontlener of aan één van zijn aangestelden, kunnen aanleiding geven tot schadevergoeding. De deputatie beslist over de schadevergoedingen en over alle andere betwistingen m.b.t. deze uitleenmodaliteiten.

3. Je vult onderstaand reservatieformulier in. Na goedkeuring van de reservatie krijgt de aanvrager een definitieve bevestigingsmail. Merk op dat de mogelijkheid om subsidies an te vragen vervallen is.

Vorming 'omgaan met het pakket Ouder worden in je buurt'

Top

De vorming bestaat uit:
- Situering van het project.
- De handleiding grondig overlopen (inhoudstafel kan je onderaan deze pagina vinden).
- De materialen bespreken.
- Opgedane ervaringen uitwisselen.

Maandag 10 oktober 2016
van 13.30 tot 16.00 uur in de Léfèvrezaal gelijkvloers, in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 te Gent.


Inschrijven

Je kan je inschrijven tot en met 19 september 2016 door contact op te nemen met de dienst Maatschappelijke Participatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen: mireille.vercauteren@oost-vlaanderen.be

Overzicht waar het project plaatsvindt

Top

Wens jij of jouw organisatie aan te sluiten bij het netwerk? Of wens jij of jouw organisatie het project Ouder worden in je buurt in dezelfde gemeente of wijk uit te voeren?

Dan kan je je aansluiten of gebruik maken van het bestaande netwerk van aanbieders voor ouderen. Hiervoor kan je contact opnemen met de huidige lokale projectuitvoerders.

Het overzicht kan je vinden onderaan de pagina bij 'Documenten'.

Natrajecten

Top

Zilverwijze
Vanaf 60 verandert er wel wat in ons leven. Het lichaam voelt niet meer hetzelfde als toen we jonger waren, de rol in de samenleving verandert door pensionering, we worden geconfronteerd met verlies van vrienden of geliefden, we hebben meer vrije tijd dan voorheen, ...

Zilverwijzer werd ontwikkeld door VIGEZ en bestaat uit 6 lokale groepssessies voor 60-plussers waarin ze leren om te gaan met de uitdagingen van het ouder worden. Een sessie bestaat voornamelijk uit het uitwisselen van ervaringen, stilstaan bij hoe men met de uitdagingen van het ouder worden omgaat of uit iets meer actiegerichte onderdelen. Elke groep bevat minstens 5 en maximum 12 deelnemers.

De groep volgt eerst de basissessie 'Oud is niet out' en beslist vervolgens welke andere themasessies men als groep nog wil volgen. De sessies worden om de één of twee weken georganiserd en duren telkens ongveer 1,5 uur. Ze worden begeleid door een hiertoe opgeleide leeftijdsgenoot. Meer info kan je vinden via volgende link: http://www.vigez.be/projecten/zilverwijzer.

Project Ouder worden in de veranderende samenleving
De Hogeschool Gent heeft met steun van de provincie Oost-Vlaanderen een vormingspakket ontwikkeld met als doel de interacties tussen ouderen met een migratieachtergrond en de Gentse en Oost-Vlaamse zorgsector te faciliteren. Het pakket kan als natraject voor "Ouder worden in je buurt" dienen. De bedoeling van de vorming is om ervaringen en belevingen te delen over het thema "Ouder worden in een veranderende samenleving". Onder 'documenten' vind je meer informatie en contactgegevens.


Provinciaal netwerk sociale cohesie
Er is een sterke afstemming voorzien tussen dit project en het provinciaal netwerk Sociale cohesie, aangezien dit werkwerk verder kan inspelen op de noden en behoeften van de ouderen die deelnamen aan het project Ouder worden in je buurt. Onder 'verwante pagina's' vind je meer informatie en contactgegevens.

Reservatieformulier 'Ouder worden in je buurt'

Top
Naam: *
Voornaam: *
Functie: *
Organisatie: *
Straat: *
Huisnummer: *
Gemeente: *
Telefoon: *
E-mail: *
Gemeente, stad of wijk waar je het project wenst uit te voeren: *
Locatie waar de bijeenkomsten voor de ouderen doorgaan: *
Gewenste versie van het project: *
Datum van gewenste uitlening van het materiaal (max. 3 maanden): *
 

Contact

dienst Maatschappelijke Participatie
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

David Talloen- david.talloen@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 71 46