Provinciaal loket cliëntoverleg en bemiddeling

Cliëntoverleg

Top

Het cliëntoverleg in de jeugdhulp heeft als doel meer klaarheid te scheppen in complexe cliëntdossiers waar veel hulpverleners bij betrokken zijn.
Cliëntoverleg brengt de minderjarige, zijn ouders en andere mensen uit de leefomgeving samen met de hulpverleners rond de tafel. Dit gebeurt onder leiding van een externe voorzitter.

Bemiddeling

Top

Wanneer er binnen de jeugdhulpverlening een conflict ontstaat tussen de hulpverlening en het cliëntsysteem waardoor het verdere verloop van de jeugdhulp in het gedrang komt, biedt bemiddeling een mogelijke oplossing.
De bezorgdheden en behoeften van alle betrokkenen krijgen een plaats. Men werkt toe naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Wat doet het provinciaal loket?

Top

Alle vragen voor bemiddeling of cliëntoverleg moeten gesteld worden aan het provinciaal loket voor bemiddeling en cliëntoverleg. Naast het beoordelen van deze aanvragen rond cliëntoverleg en bemiddeling en het dispatchen naar een externe voorzitter of bemiddelaar, heeft het provinciaal loket ook de opdracht om informatie en advies te verstrekken aan cliënten en hulpverleners binnen de jeugdhulpverlening. Daarnaast volgt zij administratief de aanmeldingen op i.f.v. de vergoeding van de voorzitters en bemiddelaars. Verder organiseert zij intervisie voor de voorzitters en bemiddelaars. Tot slot heeft het provinciaal loket een opdracht rond bekendmaking van cliëntoverleg en bemiddeling in de provincie. Er wordt jaarlijks gerapporteerd aan het managementcomité integrale jeugdhulp en aan het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp.

Het provinciaal loket cliëntoverleg en bemiddeling wordt bemand door Ümit Karanfil, Steven Van de Woestyne en Chantal Van de Kerckhove.

Contact

Provinciaal loket cliëntoverleg en bemiddeling
tel.09 267 75 22
clientoverleg@oost-vlaanderen.be

bemiddeling@oost-vlaanderen.be