Je bent hier: Home > Welzijn & gezondheid

Welzijn & gezondheid

Contact

voor algemene informatie:
welzijn.en.gezondheid@oost-vlaanderen.be

Steunpunt sociale planning en netwerking

Geen tijd om jouw gemeente statistisch in kaart te brengen? Onzeker over hoe je cijfers moet interpreteren? Geen idee waar dat nieuwe kinderdagverblijf moet komen?

Sociale kaart

www.desocialekaart.be bied je het overzicht van alle organisaties, diensten en voorzieningen in diverse sectoren zoals algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, armoede, ... Het is dé doorverwijssite voor elke hulpverlener. Maar ook elke burger kan er op zoek naar een antwoord op zijn hulpvraag en uitzoeken bij welke organisatie hij/zij terecht kan.

Algemeen welzijnsbeleid

Het provinciaal sociaal beleid heeft als doel het welzijn van iedereen te verhogen, in het bijzonder van wie daar minder kansen toe heeft.

Drugpreventie

Het provinciebestuur ondersteunt lokale besturen in hun drugpreventiebeleid. Gebiedsgerichte werking en een betere spreiding van het aanbod zijn aandachtspunten.

PISAD, drugpreventie & drugbegeleiding

PISAD is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie én de (ambulante) begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs.

Gelijke kansen

In ons beleid houden we rekening met diverse doelgroepen, zoals etnisch-culturele minderheden, personen met een handicap en mannen en vrouwen. Ook besteden we aandacht aan de toegankelijkheid van plaatsen en informatie. In ons diversiteitsbeleid proberen we de verschillen te overstijgen.

Geweld

Het provinciebestuur wil de zorg voor volwassen slachtoffers van geweld optimaliseren. De omvang van de geweldproblematiek is groot, de impact enorm, maar het antwoord van de maatschappij hierop is niet optimaal.

Gezondheidsbevordering

Het provinciebestuur steunt uiteenlopende initiatieven en voert ook zelf een beleid dat de gezondheid moet bevorderen.

Internationale samenwerking

Jongerenwelzijn

Met de integrale jeugdhulp, de bijzondere jeugdbijstand en het ondersteuningsteam 'allochtonen bijzondere jeugdbijstand' verleent de provincie diensten om het jeugdwelzijn te verbeteren.

Ouderen

Ondersteuning van verenigingen en gemeentebesturen bij het uitwerken van initiatieven voor senioren. Bevorderen van deskundigheid van ouderen via publicaties, vormingen en studiedagen.

Zorg

Het provinciebestuur ondersteunt zorgmogelijkheden voor jong en oud.

Sociale tewerkstelling

Welzijn op het werk

Welzijn op het werk omvat alles waarmee de gezondheid, de veiligheid, de organisatie, de ergonomie, de verhoudingen, het sociaal overleg en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk kan worden bevorderd.

Ondersteuningsaanbod preventieve gezinsondersteuning

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van verschillende lokale organisaties. Die samenwerking tot stand brengen, instaan voor een geïntegreerd en goed afgestemd lokaal aanbod preventieve gezinsondersteuning is geen sinecure. Daarom zet het provinciebestuur in op maatwerk voor Oost-Vlaamse gemeenten waar men een Huis van het Kind wil opstarten of verder uitbouwen.

De LIJM - Kenniscentrum Sociale Cohesie

Studiedagen