Toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen (zowel gebouwen als open ruimten en diensten) voor wonen, leven en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. Met andere woorden dat iedereen zelfstandig en op een gelijkwaardige wijze gebruik kan maken van alle voorzieningen.

Het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid zette zich tot 2016 in op volgende werkingen.

Onderzoek en screenings

Systematische doorlichting van openbare gebouwen, domeinen en groengebieden in Oost-Vlaanderen moet het mogelijk maken de toegankelijkheid in kaart te brengen en de toegankelijkheid van het provinciaal patrimonium te verbeteren.

Informatie, studiedagen en publicaties

Particulieren, overheidsdiensten, architecten kunnen voor informatie inzake wetgeving, subsidiemogelijkheden en algemene infovragen terecht bij Private stichting - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.
Hun contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Projecten

Open Monumentendag - Grensoverschrijdend winkeltoerisme - Diner in het donker