Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Onderstaande Gids voor Lokale Besturen is een aanvulling op de Gids voor Oost-Vlamingen, die de dienstverlening voor burgers bevat. 


Klachten
Geur-, stof- en geluidshindernaar boven
Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) beschikt over apparatuur om klachten zoals geluids-, geur- en stofhinder te onderzoeken, te meten en te analyseren.
Klachten afkomstig van Vlarem-ingedeelde inrichtingen klasse-1 worden doorgegeven aan de diensten van milieu-inspectie van het Vlaams Gewest.
Klachten i.k.v. klasse 2 en 3 inrichtingen moeten in eerste instantie door de gemeente zelf worden behandeld.
Indien de gemeente echter niet over de nodige apparatuur of kennis beschikt, kan zij het PCM om bijstand vragen. Het PCM voert dan, tegen betaling en ter plaatse, een ondersteunende meting of onderzoek uit. Hiervoor wordt vooraf samen met de gemeente een offerte opgemaakt. Gemeenten die het milieucontract ondertekenden, krijgen 50% korting.
Klachten over elektronisch versterkte muziek afkomstig van niet-ingedeelde inrichtingen, zoals cafés, kunnen rechtstreeks aan het PCM worden gericht. De geluidsdeskundigen van het PCM beschikken over de nodige bevoegdheden om in dit kader op te treden en zo nodig een proces-verbaal op te stellen.
Zie ook 'Milieuklachten'.

Contact

provinciaal centrum voor Milieuonderzoek (PCM)
Godshuizenlaan 95, 9000 Gent
tel. 09 267 89 00
Klachten over mandatarissennaar boven
Geregeld ontvangt de gouverneur klachten over gedragingen van individuele lokale mandatarissen. Buiten elke tuchtvervolging om, kan hij lokale mandatarissen wijzen op hun ambtsverplichtingen of hun deontologie, hen oproepen hun mandaat op correcte wijze te vervullen en hen zo nodig wijzen op de bestaande tuchtprocedures voor uitvoerende mandatarissen van gemeenten en ocmw's.

Contact

Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 84 07
Milieuklachten (MKROS)naar boven
MKROS staat voor MilieuKlachten Registratie en OpvolgingsSysteem. Dit systeem werd ontworpen door het Vlaams Gewest en bestaat uit een uitgebreide databank met diverse informatie over de behandeling en opvolging van milieuklachten. De databank kan geraadpleegd worden via een eigen internetsite waar ook nieuwe klachten, bv. vanuit gemeentelijk niveau, kunnen ingevoerd worden. Op deze wijze kan de opvolging ervan gestructureerd worden aangepakt.
MKROS ondersteunt zo de diverse overheidsdiensten die milieuklachten behandelen. Gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest hebben ondertekend, zijn verplicht om dit systeem te gebruiken. Burgers kunnen voorlopig nog geen milieuklachten online registreren via dit systeem. Zij kunnen voor meldingen terecht bij het centrale meldpunt voor milieuklachten van hun gemeente. In de meeste gemeenten is dat de milieudienst (binnen de kantooruren) of de lokale politie (buiten de kantooruren).
In het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) is er een provinciale helpdesk voor MKROS.
Zie ook 'Geur-, stof- en geluidshinder'.

Contact

provinciaal centrum voor Milieuonderzoek (PCM)
Godshuizenlaan 95, 9000 Gent
tel. 09 267 89 00
Tucht mandatarissennaar boven
De Vlaamse regering kan de burgemeester, schepen of voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter of ondervoorzitter van de OCMW-raad schorsen of afzetten wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid. De afgezette mandataris kan eerst na twee jaren opnieuw in die functie worden aangesteld.

Contact

Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 84 07