Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Onderstaande Gids voor Lokale Besturen is een aanvulling op de Gids voor Oost-Vlamingen, die de dienstverlening voor burgers bevat. 


Water
Atlas van de onbevaarbare waterlopennaar boven
De deputatie heeft als taak de atlas van de onbevaarbare waterlopen op te maken en up-to-date te houden. Ook de gemeenten en de polders en wateringen worden op de hoogte gebracht wanneer er wijzigingen zijn naar aanleiding van het verlenen van een machtiging door de deputatie. De gouverneur bepaalt het punt van oorsprong van de waterloop, d.w.z. het punt vanaf waar de beek een openbaar karakter krijgt. De gemeente wordt ook hier gevraagd het dossier aan een openbaar onderzoek te onderwerpen.

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 76 23
Beheer waterlopen 2de categorie - Buiten polders en wateringennaar boven
In het kader van het beheer van de waterlopen van 2de categorie buiten polders en wateringen voert het provinciebestuur gewone onderhouds- en herstellingswerken en investeringswerken uit.
Het onderhoud omvat maai-, ruimings- en oeverversterkingswerken. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan het milieu door het gebruik van milieuvriendelijke technieken en materialen daar waar dit mogelijk is.
Met investeringswerken wordt bedoeld : alle werken aan de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie, die ingrijpende wijzigingen inhouden van bedding of tracé en die tot doel hebben de waterafvoer of het afvoerregime te verbeteren. Investeringswerken kunnen inhouden: de aanleg van bufferbekkens ter voorkoming van wateroverlast, het bouwen van kunstwerken zoals duikers, stuwen en vistrappen, oeverversterking over grote lengte, ...
Voor de uitvoering van deze werken is de provincie onderverdeeld in de volgende sectoren:
1. Sector Land van Aalst, gemeenten Aalst, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, Herzele, Lebbeke, Lede, Zottegem. Contact: Monique De Spaey 09 267 76 25
2. Sector Dendermeersen, gemeenten Brakel, Denderleeuw, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lierde, Ninove, Zottegem. Contact: Monique De Spaey 09 267 76 25
3. Sector Leie, gemeenten Deinze, De Pinte, Gent, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Wortegem-Petegem, Zulte. Contact: Machteld Couvreur 09 267 76 22
4. Sector Scheldemeersen, gemeenten De Pinte, Gavere, Gent, Kruishoutem, Nazareth, Oudenaarde, Wortegem-Petegem (Ooike), Zingem. Contact: Machteld Couvreur 09 267 76 22
5. Sector Meetjesland, gemeenten Aalter, Eeklo, Knesselare, Nevele, Maldegem, Zomergem. Contact: Harold Coens 09 267 76 23
6. Sector Middenschelde, gemeenten Dendermonde, Destelbergen, Erpe-Mere, Gent, Herzele, Laarne, Lede, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren, Wichelen. Contact: Ine Roels 09 267 76 69
7. Sector Bovenschelde, gemeenten Brakel, Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Zottegem, Zwalm. Contact: Ignace Walckiers 09 267 76 61
8. Sector Waasland, gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster. Contact: Wim Behiels 09 267 76 62


- Binnen polders en wateringen
De polders en wateringen staan in voor het beheer van de waterlopen van 2de en 3de categorie en polderwaterlopen binnen hun omschrijving. Zij maken een raming op van de voorziene werken voor het komende jaar.
Het gemeentebestuur brengt het provinciebestuur op de hoogte van zijn goedkeuring van de raming voor het onderhoud van de waterlopen van 3de categorie.
Het provinciebestuur betaalt de onderhoudswerken aan waterlopen van 2de categorie terug.
Voor meer informatie en adressen kan u de website van de vereniging van Vlaamse polders en wateringen raadplegen (www.vvpw.be).

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 76 64
Meer en meer treffen we in onze streken uitheemse planten aan. Ook bepaalde waterplanten uit andere contreien doen het blijkbaar goed in onze beken. Geen reden tot juichen, want het succes van deze soorten zorgt voor de nodige problemen: verdringing van inheemse planten, vissterfte, belemmering van de waterafvoer, ...
Bij het provinciale meldpunt kan je elke nieuwe plaats van exoten doorgeven. Lokale besturen kunnen bovendien ondersteuning krijgen bij de bestrijding van exoten in waterlopen in eigen beheer.

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 76 38
Grondwaternaar boven
Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) heeft in het kader van de adviesverlening voor het afleveren van grondwater- en milieuvergunningen in de loop der jaren heel wat kennis en ervaring met betrekking tot de geologie en de hydrogeologie in Oost-Vlaanderen opgebouwd. Die knowhow staat ter beschikking van de eigen provinciale diensten maar kan ook bevraagd worden door de gemeentebesturen of rechtstreeks door exploitanten van bv. grondwaterwinningen. Het provinciale grondwaterbeleid hecht veel belang aan de bescherming van de natuurlijke grondwatervoorraden en geeft de noodzakelijke beleidsrelevante kennis en ervaring met betrekking tot grondwaterkwaliteit en kwantiteit door aan de gemeenten.
Grondwaterpeilen en kwaliteiten worden opgevolgd en in functie van het integraal waterbeheer wordt onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen oppervlaktewaterpeilen en grondwaterpeilen en -kwaliteiten in landbouw- en natuurgebieden.

Contact

provinciaal centrum voor Milieuonderzoek (PCM)
Godshuizenlaan 95, 9000 Gent
tel. 09 267 89 00
Wateranalysenaar boven
Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) is erkend en geaccrediteerd voor de analyse van afval-, oppervlakte-, drink-, grond-, recreatie- en zwembadwater. Het feit dat het PCM geaccrediteerd is, betekent dat deze analyses uitgevoerd worden met een kwaliteitslabel.
In opdracht van lokale besturen voert het PCM wateranalyses uit in het kader van:
1. grondwateronderzoeken;
2. milieucalamiteiten en/of illegale lozingen;
3. vissterftes;
4. de opvolging van drinkwaterkwaliteit, zwem- en zwembadwaterkwaliteit;
5. projecten voor de opvolging van de oppervlaktewaterkwaliteit van waterlopen en vijvers.

Contact

provinciaal centrum voor Milieuonderzoek (PCM)
Godshuizenlaan 95, 9000 Gent
tel. 09 267 89 00
Waterbeleidnaar boven
Bekkenwerking
In Vlaanderen zijn heel wat besturen en agentschappen bezig met waterbeleid. Het is belangrijk dat initiatieven goed op elkaar afgestemd worden. Het provinciebestuur en de gouverneur zorgen mee voor overleg en afstemming tussen gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid in het beleid en voor de uitvoering van de waterbeheerplannen. Die moeten ervoor zorgen dat op een goede manier met water wordt omgesprongen.

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 76 66
Werken door particulierennaar boven
Machtiging
Sinds mei 2012 is het mogelijk om de aanvraag voor een machtiging van werken aan waterlopen van 2e en 3e categorie en oud-geklasseerde waterlopen te integreren in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Het gemeentebestuur of de Vlaamse overheid maakt dan een exemplaar van het stedenbouwkundig dossier over aan ons bestuur voor advies. Indien de deputatie een gunstig advies verleent, geldt dit advies als machtiging voor de werken in de waterloop, zonder dat daarvoor nog een aparte procedure moet gevoerd worden.
Indien toch nog een aparte machtigingsprocedure wordt gevolgd, vraagt het provinciebestuur aan de gemeente om het dossier aan een openbaar onderzoek te onderwerpen. Tegelijkertijd wordt de gemeente verzocht ook het advies te vragen aan een polder of watering, indien de aanvraag betrekking heeft op een waterloop binnen zo'n bestuur. Dit wordt dan samen met het advies van het schepencollege en de resultaten van het openbaar onderzoek aan de dienst Integraal Waterbeleid van het provinciebestuur terugbezorgd.
Op www.oost-vlaanderen.be (> wonen en milieu > waterbeleid > werken aan waterlopen > werken aan waterlopen door derden) vind je een beschrijving van de volledige procedure en een aanvraagformulier.


Advies stedenbouwkundige vergunning
Voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen gelegen op minder dan 5 meter afstand van de kruin van de talud van waterlopen van 2de categorie, moet advies gevraagd worden aan het provinciebestuur. Ook in de met die waterlopen verbonden overstromingsgebieden die op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen aangegeven zijn of in een bekkenbeheerplan afgebakend zijn, is er een advies vereist.

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 76 64