Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Onderstaande Gids voor Lokale Besturen is een aanvulling op de Gids voor Oost-Vlamingen, die de dienstverlening voor burgers bevat. 


Toezicht
Administratief toezicht - algemene inleidingnaar boven
De gouverneur staat, als commissaris van de Vlaamse regering, in voor het eerstelijnstoezicht op de lokale besturen. Hij handelt hierbij onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlands Bestuur. De Vlaamse afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen ondersteunt de gouverneur bij dat toezicht.
De gouverneur kan hierbij schorsend optreden t.a.v. besluiten van gemeenten, autonome gemeentebedrijven, ocmw's, politiezones, kerkfabrieken en polders en wateringen.
Hij toetst de beslissingen van die overheden aan de wet, aan het algemeen belang en aan de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur.
De controle die wordt uitgevoerd, is gericht op de correcte toepassing van de regelgeving en niet op de opportuniteit van de beslissing. De laatste jaren werd het administratief toezicht aanzienlijk versoepeld. Het bijzonder administratief toezicht (goedkeuringstoezicht) werd stelselmatig afgebouwd en vervangen door een algemeen administratief toezicht, waarbij de gouverneur schorsingsbevoegdheid heeft. Slechts een beperkt aantal welomschreven beslissingen van de lokale besturen worden op een systematische manier onderzocht : deze beslissingen situeren zich vooral in het kader van financiën en personeelsaangelegenheden. Het zijn beslissingen met belangrijke juridische en financiële gevolgen voor het lokaal bestuur. Ze moeten door de besturen verplicht worden ingezonden. Andere beslissingen moeten worden vermeld op een overzichtlijst.
De gouverneur treedt doorgaans slechts op na een klacht. Hij vraagt ingeval van klacht het dossier op, hij onderzoekt het en beslist daarna al dan niet een toezichtmaatregel te treffen.
Wanneer de gouverneur - als eerstlijnstoezichthouder - een besluit schorst, dan kan het bestuur binnen een welbepaalde termijn het geschorste besluit intrekken of gemotiveerd rechtvaardigen. De minister van Binnenlands Bestuur kan het besluit, na rechtvaardiging door het lokaal bestuur, alsnog vernietigen. De minister kan het besluit ook onmiddellijk vernietigen.

Bij de uitoefening van het algemeen administratief toezicht treedt de toezichthoudende overheid niet in de plaats van het lokale bestuur.
Wanneer een orgaan van het lokale bestuur evenwel in gebreke blijft kan de toezichthoudende overheid in het kader van dwangtoezicht, een bijzondere commissaris aanstellen die in de plaats van het ingebreke blijvend orgaan zal optreden of die ter plekke de gevraagde inlichtingen zal verzamelen.
Deze procedure wordt hoogst uitzonderlijk toegepast, daar ze leidt tot een rechtstreekse inmenging in de eigen bevoegdheid van het lokale bestuur.


Contactpersonen
Rita Zegers, tel. 09 267 81 23, rita.zegers@bz.vlaanderen.be
Raymonde Rommel, tel. 09 267 82 50, raymonde.rommel@bz.vlaanderen.be

Contact

Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 50
Administratief toezicht op financiën en fiscaliteitnaar boven
In het kader van het algemeen toezicht worden de meerjarenplannen, de begrotingen en begrotingswijzigingen van de gemeenten, de ocmw's, de gemeentebedrijven en de schuldherschikkingen van de ocmw's en politiezones onderzocht. Dit om de legaliteit van de documenten te controleren en om de documenten te toetsen aan de regels van goed financieel beheer en het verplichte begrotingsevenwicht. De rekeningen van gemeenten en gemeentebedrijven, de jaarrekening van de ocmw's en de politiezones, de begrotingen en rekeningen, de fiscale reglementen en kohieren van de polders en wateringen en de eredienstbesturen zijn aan bijzonder toezicht onderworpen.
Ook de fiscale en de retributiereglementen van de gemeenten werden nagezien.
Contact: Marleen De Groote (tel. 09 267 83 70; marleen.de.groote@bz.vlaanderen.be) en Bernard Struyve (tel. 09 267 82 32, bernard.struyve@bz.vlaanderen.be)

Contact

Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 83 70
Administratief toezicht op organisatie en werkingnaar boven
In het kader van het algemeen toezicht worden besluiten inzake samenstelling en werking van de organen onderzocht
Contact: Johan Nyckees, tel. 09 267 84 07, e-mail: johan.nyckees@bz.vlaanderen.be

Contact

Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 84 07
Administratief toezicht op overheidsopdrachten en patrimoniumbeheernaar boven
De desbetreffende besluiten worden getoetst aan de wetgeving op de overheidsopdrachten en de regelgeving over goederenbeheer.
tel. 09 267 82 47

Contact

Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 47
Administratief toezicht op personeelsaangelegenhedennaar boven
De inzendplichtige besluiten m.b.t. personeelsformaties van het gemeente- en ocmw-personeel worden getoetst op hun wettelijkheid, overeenstemming met het algemeen belang en financiële haalbaarheid.
Ook de besluiten mbt de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het ocmw-personeel zijn in dit kader inzendingsplichtig.
Contact: Wim Vandenhaute, tel. 09 267 82 28, e-mail: wim.vandenhaute@bz.vlaanderen.be

Contact

Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 28