Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Onderstaande Gids voor Lokale Besturen is een aanvulling op de Gids voor Oost-Vlamingen, die de dienstverlening voor burgers bevat. 


Natuur en landschap
Het provinciebestuur is bevoegd voor de afbakening en inrichting van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang. Voor het ontwikkelen van deze natuurverbindingen, coördineert de Provincie gebiedsgerichte projecten.
Verder neemt het provinciebestuur ook een rol op in diverse andere projecten rond natuur en landschap zoals het Scheldevalleiproject en koopt het bestuur waardevolle terreinen aan. Gemeenten kunnen inhoudelijk en financieel ondersteund worden bij lokale natuurprojecten. Ook voor de opmaak van bermbeheerplannen kunnen de gemeenten terecht bij de Provincie.

Zie ook trefwoord 'Leefmilieu'.

Contact

dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
PAC Gouvernementstraat
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
tel. 09 267 78 02