Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Onderstaande Gids voor Lokale Besturen is een aanvulling op de Gids voor Oost-Vlamingen, die de dienstverlening voor burgers bevat. 


Polders en wateringen
De Wet van 3 juni 1957 betreffende de polders en de Wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen belast de deputatie met het bijzonder administratief toezicht in bepaalde materies, hetzij een goedkeuringstoezicht, hetzij een advies, hetzij een dwangtoezicht.
Zij kan verder tuchtmaatregelen opleggen of voorstellen aan de gouverneur ten aanzien van bestuursleden of ten aanzien van bepaalde personeelsleden.
Tot slot treedt de deputatie in sommige gevallen op als adminstratief rechtscollege.

Patrimoniumbeheer- goedkeuringstoezicht

• Beslissingen inzake het vervreemden, verkrijgen, ruilen en afsluiten van dadingen nopens onroerende goederen en in verband met huurovereenkomsten
• De overeenkomsten betreffende afwatering of watertoevoer tussen polders, respectievelijk wateringen, onderling of tussen polders, respectievelijk wateringen en derden
• De leningen en alle overeenkomsten waaruit blijvende lasten voor de polder, respectievelijk watering, voortvloeien

Personeel

• Beslissingen inzake de vaststelling van de wedde van de ontvanger-griffier zijn onderworpen aan het goedkeuringstoezicht
• Tuchtmaatregelen ten aanzien van de bestuursleden of ten aanzien van het personeel (zie hoger)

Financiën

• Beslissingen van de algemene vergadering inzake begroting en rekeningen zijn onderworpen aan het goedkeuringstoezicht
• Ambtshalve aanpassen van de in de begroting en inschrijving van de uitgaven die voortvloeien uit de wet of overeenkomst met mogelijk verhoging van de daartoe vereiste belasting

Fiscaliteit

• Beslissingen inzake de vaststelling van de polderbelasting of het watergeschot zijn onderworpen aan het goedkeuringstoezicht
• Uitvoerbaar verklaren van het belastingskohier
• Oninbaar verklaren van belastingen of geschotten


Organisatie en beheer- adviesbevoegdheid

• Reglementen en wijzigingen ervan
• Oprichting, fusie, uitbreidingen en opheffingen van polders en wateringen
• Verlenen van een afwijking op het verwantschapsverbod tussen bestuursleden en de ontvanger-griffier

De deputatie treedt op als administratief rechtscollege inzake administratieve geschillen lijst der stemgerechtigden.

Kijk ook bij trefwoord (administratief) toezicht.

Contact

dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 81 17