Dienstverlening van a tot z

Hier kan je de dienstverlening van het provinciebestuur opzoeken op trefwoord. Per trefwoord staan een korte toelichting en de coördinaten waar je terecht kan voor meer informatie.


Waterbeleid
(Deel)bekkenwerkingnaar boven
In Vlaanderen zijn heel wat besturen en agentschappen bezig met waterbeleid. Het is belangrijk dat initiatieven goed op elkaar afgestemd worden. Via 'waterschappen' en 'bekkenbesturen', een samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie(s) en de Vlaamse overheid, zorgt het provinciebestuur en de gouverneur voor overleg en afstemming in het beleid en voor de uitvoering van de deelbekken- en bekkenbeheerplannen. Die moeten ervoor zorgen dat op een goede manier met water wordt omgesprongen.
Wilt u meer weten over de vorderingen van de acties die in de plannen werden opgenomen, dan kunt u terecht op http://www.bekkenwerking.be/de-bekkenvoortgangsrapporten.

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 76 66
Atlas der onbevaarbare waterlopennaar boven
In de atlas der onbevaarbare waterlopen staan alle beken die een openbaar karakter hebben. Wilt u uitsluitsel over de categorie van een waterloop of hebt u twijfels over het openbare karakter van een beek, dan kan u het beste eerst een kijkje nemen op de website www.gisoost.be. Daar vindt u heel wat informatie. Hebt u nog vragen, dan kan u ook terecht bij uw gemeentebestuur of op volgend adres.

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 76 23
Beheer waterlopennaar boven
De dienst integraal waterbeleid van het provinciebestuur beheert de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, tenzij die gelegen zijn binnen het gebied van een polder of watering. Dan nemen deze besturen de taak over. Het provinciebestuur voert bij de onbevaarbare waterlopen tweede categorie gewone onderhouds-, herstellings- en investeringswerken uit.
Het onderhoud omvat maai-, ruimings- en oeverversterkingswerken. Het provinciebestuur heeft daarbij oog voor het milieu door milieuvriendelijke technieken en materialen te gebruiken waar mogelijk. Waar exoten in waterlopen voorkomen worden ze duurzaam verwijderd.

Investeringswerken zijn alle werken die ingrijpende wijzigingen inhouden van bedding of travé en die de waterafvoer of het afvoerregime moeten verbeteren (is niet noodzakelijk synoniem met versnellen). Voorbeelden zijn: het aanleggen van overstromingsgebieden om wateroverlast te voorkomen, het bouwen van kunstwerken zoals duikers, stuwen en vistrappen, oeverversterking over grote lengte, ...

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
tel. 09 267 76 72
Integraal Waterbeleidnaar boven
Integraal waterbeleid betekent waterlopen beheren op een duurzame manier. Het provinciebestuur houdt daarbij rekening met alle onderdelen van het watersysteem en alle functies die dat watersysteem moet vervullen. Er worden investeringswerken uitgevoerd en gezorgd voor het onderhoud van 850 km onbevaarbare waterlopen. Het bestuur staat ook in voor de planning en organisatie van het integraal waterbeleid op lokaal niveau. Daarbij staat het verder uitbouwen van de samenwerking met de gemeenten, polders en wateringen en de Vlaamse Overheid centraal. Zie ook trefwoord waterbeleid.

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 76 64
Werken door particulierennaar boven
Om werken (inbuizingen, bouwen van een brug of een overstort) uit te voeren aan onbevaarbare waterlopen hebt u een machtiging nodig. Voor waterlopen van eerste categorie vraagt u die aan bij de Vlaamse Milieumaatschappij.
De deputatie beoordeelt de aanvragen voor de andere categorieën. Op de website van het provinciebestuur vindt u een beschrijving van de procedure en een aanvraagformulier.
Sinds 1 mei 2012 is het mogelijk om de aanvraag voor een machtiging te integreren in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Het gemeentebestuur maakt dan een exemplaar van het stedenbouwkundig aanvraagdossier aan ons bestuur over voor advies. Indien de deputatie een gunstig advies verleent, geldt dit advies als machtiging voor de werken in de waterloop, zonder dat daarvoor nog een aparte procedure moet gevoerd worden.

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 76 72