Agenda

Terug naar overzicht

Provincieraad

woensdag 26 maart 2014 - 14:00


Plaats

Provinciehuis, Provincieraadzaal, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent


Agendapunten


Openbare zitting


 1. Provincieraad

  Akteneming van de beëindiging van de periode van verhindering van Sara De Potter (provincieraad en commissies)

 2. Meerjarenplan 2014 – 2019

  Vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2019 bestaande uit de strategische en de financiële nota: eerste wijziging

 3. Budget 2014

  Vaststelling van een eerste wijziging aan het budget 2014, bestaande uit de verklarende en de financiële nota met toelichting

 4. Financieel beheer

  Rapportering financieel beheerder: kennisneming van het rapport 2013

 5. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan - "Eeklo-Maldegem" en "E40 van Aalter tot Aalst"

  Voorlopige vaststelling

 6. Economie

  Ontwikkeling bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde - goedkeuring van de overeenkomst tot verkoop van een terrein en tot bouw van een zichtheuvel

 7. Mobiliteit

  Pendelbussen Ronde van Vlaanderen 2014: toekenning van een subsidie van maximum 28 964 EUR aan de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen

 8. Welzijn, milieu en duurzaamheid (WMD)

  Globaal preventieplan onderwijs - kennisneming van de evaluatie van de WMD - actieplannen in het onderwijs binnen het GPP 2007 - 2013

 9. Provinciaal onderwijs

  Personeelsreglement - vaststelling van het personeelsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden van het provinciaal onderwijs en vastleggen van de datum van inwerkingtreding

 10. Patrimonium

  Patrimonium provincie - Ex-commissariaat Hogescholen, Groot Brittanniëlaan 123 te Gent, leegstaand: machtiging van de deputatie tot openbare verkoop tegen een minimum prijs

 11. Erediensten - geloofsgemeenschap Ensarija te Gent (uitgesteld punt van 19 februari 2014)

  Goedkeuring van het meerjarenplan 2014 – 2019 (financiële nota, strategische nota en afsprakennota)

 12. Erediensten - geloofsgemeenschap Yavuz Sultan Selim te Ledeberg (uitgesteld punt van 19 februari 2014)

  Goedkeuring van het meerjarenplan 2014 – 2019 (financiële nota, strategische nota en afsprakennota)

 13. Erediensten - Islamitische geloofsgemeenschappen – Hicret Camii te Sint-Niklaas

  Jaarrekening 2012: verlenen van gunstig advies

 14. Erediensten - Kathedrale kerkfabrieken - Sint-Baafs Gent

  Goedkeuring van het meerjarenplan 2014 – 2019 (financiële nota, strategische nota en afsprakennota)

 15. Erediensten - Kathedrale kerkfabrieken - Sint-Baafs Gent

  Akteneming van het budget 2014

 16. Erediensten - Orthodoxe kerkfabrieken – Heilige Apostel Andreas en Heilige Materne Aalst

  Goedkeuring van het meerjarenplan 2014 – 2019 (financiële nota, strategische nota en afsprakennota)

 17. Erediensten - Orthodoxe kerkfabrieken – Heilige Apostel Andreas en Heilige Materne Aalst

  Akteneming van het budget 2014

 18. Personen met een handicap

  Intersectorale samenwerking - toekenning van een subsidie aan de vzw Centrum Obra voor de beperking van de instroom van personen met een verstandelijke beperking en criminogene factoren in de gevangenis of het justitiële kader

 19. Personeel - Projecten

  Project 'GIS-coördinator ten behoeve van lokale overheden': vaststelling van de uitbreiding van de contractuele personeelsbezetting met bijhorende functiebeschrijving, bepalen van de looptijd

 20. Personeel (uitgesteld punt van 19 februari 2014)

  Rechtspositieregeling: goedkeuring van de aanvulling in functie van telewerken (Het Nieuwe Werken/Behaviour)

 21. Welzijn, milieu en duurzaamheid (WMD)

  Globaal preventieplan administratie - kennisneming van de evaluatie van de WMD - actieplannen in de administratie binnen het GPP 2007 - 2013

 22. Klachtenbehandeling

  Rapportage: kennisneming van het rapport 2013

 23. Patrimonium

  Provincie en paraprovinciale instellingen - raamcontract ruwbouwwerken: goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure met bekendmaking

 24. Patrimonium

  Provincie en paraprovinciale instellingen - raamcontract schrijnwerk en droge afbouw: goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure met bekendmaking

 25. Patrimonium

  Provincie en paraprovinciale instellingen - jaarlijks onderhoud en nazicht van waterontharders gedurende 10 jaar (2014 – 2024) - goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 26. Patrimonium - Leopoldskazerne

  Aankoop blokken A, B en C, eigendom van het Ministerie van Landsverdediging – onteigeningsprocedure: definitieve vaststelling van het onteigeningsplan

 27. Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Missing link N60 te Ronse"

  Adviesverlening Gewestelijk RUP 'Missing link N60 te Ronse' in het kader van het openbaar onderzoek. Verlenen van een gunstig advies mits rekening wordt gehouden met de gemaakte opmerkingen.

 28. Vraag van Joris Vandenbroucke

  Het vervoersplan van de NMBS (afschaffing trein(en))

 29. Vraag van Olaf Evrard

  Noord-Zuidsamenwerking: aanvullende werkingssubsidie aan Oost-Vlaamse NGO's die erkend zijn voor projecten en programma's in het buitenland

 30. Vraag van Liesbet Nys

  Puyenbroeck: omvormen tenniscourts naar padelcourts

 31. Vraag van Liesbeth Nys

  Puyenbroeck: verhoging tarieven sportactiviteiten

 32. Vraag van Christian Bauwens

  Jaarlijks activiteitenverslag door de Gouverneur in het Vlaams Parlement

 33. Vraag van Christian Bauwens

  Vervoersplan 2014 NMBS

 34. Vraag van Greet De Troyer

  Slim Samenwerken, uitbreiden naar brandweerkorpsen

 35. Vraag van Hendrik De Vis

  PRUP Golf Vlierzele

 36. Vraag van Hendrik De Vis

  Puyenbroeck: binnenzwembad

 37. Vraag van Paul Carteus

  Recreatieoord Kluisbos - Kluisbergen

 38. Vraag van Eric Scheire

  Ondersteuning van de economische samenwerking van Oost-Vlaamse bedrijven met Viëtnam

 39. Vraag van Andries Gryffroy

  Ontwerpdecreet integraal handelsbeleid en de taak van de provincie

 40. Toevoeging bij hoogdringendheid aan de agenda

  Motie namens de provincieraad, op initiatief van Joris Vandenbroucke, m.b.t. het vervoersplan 2014 van de NMBS