Meerjarenplan 2014-2019

Het meerjarenplan 2014-2019 schetst waar de Provincie Oost-Vlaanderen de komende jaren voor gaat. Het geeft de richting aan en tekent de krijtlijnen uit voor de bestuursperiode 2014-2019. Bijsturing zal periodiek gebeuren, in elk geval bij de jaarlijks opmaak van het budget.

Missie

Top

De rol van de provincies staat omschreven in het provinciedecreet:

De provincies zijn het intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau. De provincies beogen om op het provinciale niveau bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied.

De provincies zijn bevoegd voor de regeling van de provinciale belangen. Tot die provinciale belangen behoren met name:
1. De bovenlokale taakbehartiging. Een taakbehartiging is bovenlokaal als ze aangelegenheden van lokaal gemeentelijk belang overstijgt, voor zover ze streekgericht blijft en gericht is op realisaties binnen de grenzen van het grondgebied van de provincie;
2. ondersteunende taken op verzoek van andere overheden;
3. het nemen van initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of zonder rechtspersoonlijkheid, binnen de grenzen, vastgelegd door de Vlaamse Regering, zonder afbreuk te doen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Inzake de aangelegenheden vermeld in de artikelen 4 en 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen oefenen de provincies slechts de bevoegdheden en taken uit indien en voor zover hen die door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. Voor zover dit bij decreet is bepaald, oefenen de provincies deze bevoegdheden uit overeenkomstig de bepalingen opgenomen in een bestuursakkoord afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de provincies. De Vlaamse Regering sluit hiertoe een bestuursakkoord met elk van de vijf provincies.
Deze bestuursakkoorden bevatten zowel een algemeen luik, identiek in de vijf bestuursakkoorden, als een specifiek luik, afgestemd op de betrokken provincie. De bestuursakkoorden worden gesloten voor een periode van zes jaar. Ze starten op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de provincieraadsverkiezingen en lopen af op 31 december van het jaar na de volgende provincieraadsverkiezingen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten met betrekking tot de inhoud en de procedure voor de opmaak, het afsluiten en de evaluatie van de bestuursakkoorden. De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft op 22 mei 2013 het ontwerp van bestuursakkoord goedgekeurd, zoals op 19 april 2013 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

De Provincie Oost-Vlaanderen staat met andere woorden in voor:
• het duurzaam ontwikkelen van haar gebied;
• de streekgerichte taakbehartiging;
• het stimuleren van de regionale samenwerking tussen besturen;
• het ondersteunen van andere -voornamelijk lokale- overheden op hun verzoek;
• het intermediëren tussen de lokale overheden (gemeenten, ocmw’s, …) en de Vlaamse
overheid;
• specifieke opdrachten die haar bij wet of decreet worden toevertrouwd.

Visie

Top

De Provincie Oost-Vlaanderen formuleert volgende visie voor het meerjarenplan 2014-2019:
'Als toekomstgerichte organisatie willen we in nauwe samenwerking met andere partners werken aan een innovatief, creatief en duurzaam Oost-Vlaanderen.'

Merkpijlers

Top

Aansluitend op haar missie, visie en waarden steunt het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen op drie merkpijlers. Via deze pijlers geeft de Provincie weer op welke manier ze invulling wil geven aan haar opdrachten. De beleidsdoelstellingen van de Provincie voor de legislatuur 2014-2019 zijn ondergebracht onder 1 van de merkpijlers:
1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid
2. Een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking
3. Een toekomstgerichte organisatie.

1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

Top

Zelf innovatief zijn, maar ook: kansen bieden aan anderen om innovatief en creatief te zijn. Denk maar aan de rol van de Provincie bij het aantrekken van kandidaat-investeerders, de uitbouw van de proefcentra, het vakmanschap en de creativiteit in de technische scholen,
enz.
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. In alle provinciale acties moet duurzaamheid als een rode draad verweven zitten.

2. Een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

Top

De Provincie is geen eiland in de maatschappij. In de huidige samenleving is een bestuur een 'partner', een knooppunt in een genetwerkte samenleving, ten dienste van iedereen. Meer dan ooit zet de Provincie haar deuren open voor overleg met diverse groeperingen en organisaties. Ze legt haar oor te luisteren, gaat op zoek naar maatschappelijke noden en probeert witte vlekken in te vullen via stimulanssubsidies en projecten.
De Provincie is een bevoorrechte partner voor lokale besturen en het middenveld. Ze maakt talrijke initiatieven mee mogelijk. Denk maar aan de (her)aanleg van fietspaden en trage wegen, de organisatie van bovenlokale sportinfrastructuur, de ondersteuning van bibliotheken, enz.

De provincies spelen een sleutelrol in de wisselwerking en afstemming tussen het Vlaamse niveau en de lokale besturen. Ze zijn zowel regisseur als afstemmend intermediair niveau.
Een sterk partnerschap in open dialoog tussen Vlaanderen, de provincies en de lokale besturen, draagt bij tot een slagkrachtige overheid en een vereenvoudigd en transparant bestuur. Dit met het oog op een betere dienstverlening voor burgers en bedrijven. De Provincie speelt een cruciale rol als hefboom voor de versterking van het lokale beleidsniveau. Dit zowel wat betreft ondersteuning op vraag van gemeentebesturen als op vlak van gebiedsgerichte samenwerking.

3. Een toekomstgerichte organisatie

Top

De Provincie wil vanuit de principes van Het Nieuwe Werken verder evolueren naar een resultaatgerichte organisatie waar de vraag van de klant centraal staat en waar personeelsleden efficiënt en aangenaam kunnen samenwerken voor een goede dienstverlening.

Als kennisorganisatie stimuleert de Provincie talentmanagement, kennisdeling en integrale samenwerking over de grenzen van de diensten heen. Een positief, modern personeels- en organisatiebeleid laat toe dat zowel de organisatie als haar personeelsleden optimaal functioneren. Gemotiveerd, klantvriendelijk en bekwaam personeel draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het bestuur. De Provincie staat zo voor een flexibele en wendbare organisatie, waarop elke Oost-Vlaming kan rekenen. Nu en in de toekomst.

Documenten

Top

Het meerjarenplan 2014-2019 vind je hieronder bij documenten.

De vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 gebeurde in zitting van de provincieraad van 4 december 2013. Op 30 november 2016 werd een nieuwe versie van het meerjarenplan 2014-2019 aan de provincieraad voorgelegd. De bijbehorende documenten kan je vinden via de verwante pagina Budget 2017 (link hieronder).

Strategisch meerjarenplan vorige legislatuur

Het algemeen beleidsprogramma voor de legislatuur 2007-2012 en het strategisch meerjarenplan waarnaar het omgezet werd. Aangevuld met de evaluatie van het beleidsprogramma 2007-2012.