Inzagerecht

Sinds 1 januari 1995 heeft iedereen het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, met uitzondering van een aantal gevallen (artikel 32 van de grondwet). Dit principe werd voor de provincies en gemeenten uitgewerkt in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Wat?

Top
  • Iedereen kan, zonder een belang te moeten aantonen, elk bestuursdocument kosteloos ter plaatse inzien en er uitleg over krijgen. Een bestuursdocument is alle informatie in geschreven, visuele, auditieve of geautomatiseerde vorm waarover de provincie beschikt.
  • Indien het aantal te kopiëren bladzijden (A4) twintig of minder bedraagt, wordt voor het bekomen van kopieën geen vergoeding aangerekend. Bedraagt het aantal te kopiëren bladzijden meer dan twintig, dan wordt een vergoeding aangerekend van 0,10 EUR per afgeleverde kopie (prijs A4 in kleur: 0,40 EUR/bladzijde).
  • Kopieën van groter formaat (A3) in zwart-wit kosten 0,15 EUR/bladzijde (A3 in kleur: 0,80 EUR/bladzijde); planafdrukken kosten 2,50 EUR/m² (plan in kleur:10 EUR/m²).
  • Voor inzage in documenten van persoonlijke aard moet de verzoeker wel een belang kunnen aantonen.

Hoe?

Top
  • De aanvraag moet schriftelijk gebeuren.
  • Ze moet de betrokken aangelegenheid vermelden.
  • Ze moet gericht zijn aan provinciegriffier Albert De Smet, Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, tel. 09 267 80 00, fax 09 267 80 99, e-mail: info@oost-vlaanderen.be
  • Inzage wordt verleend of geweigerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen.
  • Inzage gebeurt tijdens de kantooruren, op afspraak.

Wanneer niet?

Top

In een aantal gevallen geldt de openbaarheid niet. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van de bevolking, de openbare orde, de veiligheid of de verdediging van het land en de fundamentele rechten en vrijheden in het gedrang zijn. De openbaarheid is evenmin van toepassing wanneer de vraag kennelijk onredelijk is of te vaag geformuleerd.

Bij weigering kan je in beroep gaan bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur.