Deputatie

Zes gedeputeerden, verkozen onder en door de provincieraadsleden, bereiden samen met de gouverneur-voorzitter en de provinciegriffier (secretaris) de beslissingen van de provincieraad voor en voeren ze achteraf uit.

De gedeputeerden zijn Alexander Vercamer (CD&V), Martine Verhoeve (Open VLD), Peter Hertog (sp.a), Jozef Dauwe (CD&V), Hilde Bruggeman (Open VLD) en Eddy Couckuyt (CD&V).

De deputatie heeft ook een aantal specifieke taken:

  • milieuvergunningen klasse 1 afleveren,
  • stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen klasse 2 afleveren in beroep.

De deputatie heeft ten slotte een rechtsprekende functie.

De wekelijkse vergaderingen hebben plaats op donderdag en zijn niet openbaar, tenzij de deputatie zetelt als administratief rechtscollege. De agenda van de wekelijkse zittingen is wel openbaar.

Wie is wie?

Hier vind je de samenstelling van de deputatie en de bevoegdheden van de gedeputeerden.

Agenda

De agenda van de zittingen.

Alexander Vercamer

Eerste gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen, woordvoerder deputatie, bevoegd voor communicatie en drukkerij – griffie – onthaal en logistiek, financieel beheer, interbestuurlijk beleid, landbouw & platteland, toezicht polders, gemeente en OCMW, restbevoegdheden.

Martine Verhoeve

Gedeputeerde bevoegd voor buitenlandse betrekkingen en Europese projecten, economie en POM, ruimtelijke planning, ICT en eGov, juridische aangelegenheden.

Peter Hertog

Gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit, integraal waterbeleid, energie, onderwijs, recreatiedomeinen

Jozef Dauwe

Gedeputeerde bevoegd voor Middenstand en EROV, cultuur – kunsten en cultuurpatrimonium – erfgoed, archiefbeleid, erediensten en vrijzinnigencentra, milieubeleidsplanning – milieu- en natuurvergunningen, natuureducatie.

Hilde Bruggeman

Gedeputeerde bevoegd voor personeel & organisatieontwikkeling, IKZ - IDPBW, sport, ruimtelijke vergunningen, patrimonium.

Eddy Couckuyt

Gedeputeerde bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, toerisme, welzijn, jeugd, gezondheid, wonen.