Beleidsinformatie

Financieel beheer: verantwoordelijk en strategisch

Top

De financiële nota bij het meerjarenplan 2014–2019 toont het financieel evenwicht aan voor de volledige bestuursperiode. Het budget 2015 gaat uit van een resultaat op kasbasis van 7.1 miljoen EUR.

De fiscale druk blijft ongewijzigd. Oost-Vlaanderen heeft van alle Vlaamse Provincies nog altijd de op één na laagste fiscale druk per inwoner.De provinciale financiën zijn dus gezond.

Communicatie

Top

De Provincie vervult een waardevolle rol als knooppunt en open netwerk in de maatschappij. De Provincie Oost-Vlaanderen onderscheidt zich als dé kennisprovincie en als regio die je echt moet beleven.

De Provincie Oost-Vlaanderen is een communicatieve organisatie die luistert naar wat leeft in de samenleving. Als bereikbaar bestuur informeert de Provincie de burger, verenigingen, bedrijven, lokale besturen en andere belanghebbenden via verschillende kanalen: website, informatiegids, brieven, brochures, informatieblad, sociale media, …. Een klantgerichte dienstverlening is daarbij het uitgangspunt.

Voor een leefbare landbouw en een aantrekkelijk platteland

Top

Oost-Vlaanderen hecht veel belang aan een economisch sterke, diverse en tegelijk duurzame land- en tuinbouw.

 • Het nieuwe Vlaamse programmeringdocument voor plattelandsontwikkeling (PDPOIII) schept nieuwe kansen op vlak van plattelandsbeleid. De Provincie Oost-Vlaanderen plaatst daar eigen acties rond vijf centrale doelstellingen naast. Een doelstelling is een duurzame land- en tuinbouw versterken door goede praktijken en technieken in de kijker te zetten. Bijvoordeeld: advies geven rond geïntegreerd agrarisch bouwen, natuurrijk landbouwbeheer of integraal waterbeheer.
 • Er gaat ook speciale aandacht naar de realisatie van klimaat- en energiedoelstellingen, waar de Provincie mee verantwoordelijkheid opneemt.
 • De actie Verbijsterende Bijen gaat verder met vernieuwde acties.
 • Een leefbare landbouw heeft nood aan juridische zekerheid maar ook aan kansen voor creatief ondernemerschap. Specifiek voor glastuinbouw gaat aandacht naar de realisatie van clusters en naar herbestemming.
 • Ook innovatie en onderzoek zijn van levensbelang voor een competitief agrocomplex. Via de provinciale proefcentra wordt praktijkgericht onderzoek in de sierteelt, groente- en aardappelteelt uitgevoerd. Maar ook proefprojecten of projecten duurzame ontwikkeling van verenigingen worden aangemoedigd.
 • Om de betrokkenheid van het grote publiek bij landbouw en platteland te verhogen, bouwt de Provincie aan een netwerk van kwaliteitsvolle landbouw- en plattelandseducatie. Elke klas die op bezoek gaat op een landbouwbedrijf in dit netwerk, krijgt een tegemoetkoming van de Provincie. Specifiek voor de sierteelt werkt het bestuur aan sector-brede (h)erkenning.
 • De Provincie zet verder in op de bestrijding van ratten en exoten en werkt daarvoor samen met RATO vzw. Honden- en kattenasielen kunnen via een subsidie op ondersteuning rekeken.
 • De Provincie blijft een actieve rol spelen in de bestemming van de middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en bij de implementatie van PDPO III. Het provinciaal plattelandsuitvoeringsplan heeft speciale aandacht voor onder meer innovatie, kennisoverdracht, concurrentievermogen, organisatie van de voedselketen. Duurzame lokale voedselsystemen (waaronder korte keten, volkstuinen maar ook Fair Trade) krijgen speciale aandacht met een eigen actieplan. Het sociale aspect van de landbouwbedrijfsvoering is verankerd in de ondersteuning van 'Boeren op een kruispunt vzw' en 'Steunpunt Groene Zorg'.

Hoe zien de financiën van de provincie eruit in 2015 ?

Top

De ontvangsten uit exploitatie worden geschat op 248,9 miljoen EUR. Deze ontvangsten bestaan voornamelijk uit:

 • eigen opbrengsten zoals inkomgelden (9%),
 • de opbrengsten uit de provinciebelastingen (57.7%),
 • toelagen van de Vlaamse overheid (Provinciefonds en wedde- en werkingstoelagen voor het onderwijs) (32.4%)
 • en andere (0.8%).

De exploitatie-uitgaven worden geraamd op 235,8 miljoen EUR. Dat geld gaat naar :

 • goederen en diensten (20%),
 • personeelskosten (administratie 39.6% en gesubsidieerd onderwijzend personeel 22.9%),
 • subsidies (14.6%),
 • financiële uitgaven (1.7%)
 • en andere (1.3%).

In 2015 zijn voor 55.4 miljoen EUR investeringen gebudgetteerd, o.m in de provinciale domeinen, de provinciale scholen en musea, fietspaden, waterbeheersing, …. Naast de exploitatie en investeringsuitgaven zijn ook de nodige budgetten voorzien voor aflossingen leningen (15.8 miljoen).

Het budget 2015 sluit met een positief resultaat op kasbasis van 33.1 miljoen EUR, waarvan 26 miljoen EUR bestemd is voor de realisatie van het nieuw provinciehuis (8 miljoen), investeringen campus Profondo (2.1 miljoen) en voor innovatie en investeringen (15.9 miljoen).