Ruimtelijke ordening

Heel wat ruimtelijke afbakeningsprocessen hebben een impact op het landbouwareaal in de provincie. De dienst Landbouw en Platteland verstrekt daarom landbouwkundig advies bij bijvoorbeeld Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) of Milieu-effecten rapporten (MER).
De dienst is vertegenwoordigd in de PROCORO, het provinciaal comité voor ruimtelijke ordening.

Ook voor beroepen bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en milieuvergunningen klasse 1 wordt regelmatig landbouwkundig advies gevraagd om een deskundig advies op te maken en zo bestaande en nieuwe landbouwbedrijfszetels maximaal exploitatiekansen te geven.

Om een zorgvuldige adviesverlening mogelijk te maken ontvangt de dienst Landbouw & Platteland bedrijfsgegevens over de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven van het Agentschap Landbouw en Visserij (datagegevens verzamelaanvraag) en de Vlaamse Landmaatschappij (Mestbankgegevens). De dienst Landbouw en Platteland verwerkt de gegevens steeds vertrouwelijk. De betreffende land- of tuinbouwer behoudt het recht op toegang en verbetering van de gebruikte gegevens.

Contact

Dienst Landbouw & Platteland
tel.09 267 86 79
landbouw@oost-vlaanderen.be