Erosiebeperking

Menselijke activiteiten, zoals landbouw, kunnen het erosieproces sterk beïnvloeden.

Vooral de Vlaamse Ardennen kennen veel problemen met water- en modderoverlast doordat de leem- en zandleembodems tot de meest erosiegevoelige bodems ter wereld behoren.

De Universiteit Gent maakte een studie over erosiebeperking in de Vlaamse Ardennen. Op verschillende locaties werden proef- en demonstratievelden aangelegd om erosiebeperkende maatregelen te testen.

Brongerichte maatregelen

Top
  • vegetatieve bodembedekking, bv. groenbedekking tijdens de winterperiode,
  • mulching, bv. resten die overblijven na het oogsten van dorsmaïs,
  • minimale grondbewerking, bv. directe inzaai van maïs.

Symptoomgerichte maatregelen

Top
  • grasbufferstroken, bv. grasstrook langs een waterloop,
  • aarden dam,
  • grasgang.

De efficiëntie van de maatregelen is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en het moment van het teeltseizoen waarop de hevigste neerslag valt. Eenduidige oplossingen voor het erosieprobleem bestaan niet.

Project PROSENSOLS

Top

Het project PROSENSOLS ('Bescherm onze bodems') heeft als doel om de problemen van bodemdegradatie aan te pakken over de regionale, provinciale en nationale grenzen heen: Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen. Een bodembeschermende samenwerking!

Dit Interreg IVa-project loopt van 1 september 2008 tot en met 31 augustus 2012.

Meer informatie vind je via de link onderaan deze pagina.

Leaderproject Kenniscirkels Erosie

Top

De Provincie Oost-Vlaanderen wil samen denken en samenwerken met lokale landbouwers om erosie in de Vlaamse Ardennen aan te pakken. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek en de dienst Landbouw en Platteland werken hiervoor samen.

Het Leaderproject 'Kenniscirkels Erosie' zet landbouwers en andere lokale actoren rond de tafel om ervaringen en kennis uit te wisselen, maar ook om nieuwe initiatieven en samenwerkingen op te zetten.

Meer informatie vind je via de link onderaan deze pagina.

Contact

Dienst Landbouw en Platteland
Katrien Baetens
W.Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 87 27
landbouw@oost-vlaanderen.be