Erosiebeperking

Menselijke activiteiten, zoals landbouw, kunnen het erosieproces sterk beïnvloeden.

Vooral de Vlaamse Ardennen kennen veel problemen met water- en modderoverlast doordat de leem- en zandleembodems tot de meest erosiegevoelige bodems ter wereld behoren.

Brongerichte maatregelen

Top
  • vegetatieve bodembedekking, bv. groenbedekking tijdens de winterperiode,
  • mulching, bv. resten die overblijven na het oogsten van dorsmaïs,
  • minimale grondbewerking, bv. directe inzaai van maïs.

Symptoomgerichte maatregelen

Top
  • grasbufferstroken, bv. grasstrook langs een waterloop,
  • aarden dam,
  • grasgang.

De efficiëntie van de maatregelen is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en het moment van het teeltseizoen waarop de hevigste neerslag valt. Eenduidige oplossingen voor het erosieprobleem bestaan niet.

Contact

Dienst Landbouw en Platteland
W.Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 87 27
landbouw@oost-vlaanderen.be