Den Blakken (Wetteren)

Foto Den Blakken

Situering

Top

Dit promotiecentrum voor sierteelt, rozen en parkbomen ligt vlakbij het centrum van Wetteren op 20 km ten oosten van Gent. Naast het promotiecentrum is het hele domein beschermd als landschap omwille van de aanwezigheid van de erg waardevolle en unieke rivierstuifduinen. De zuidelijke bosbestanden van Den Blakken liggen in een Europees habitatrichtlijngebied.

In het provinciaal domein Den Blakken is enkel wandelrecreatie toegestaan.

Natuurbeheer

Top

Voor de bosgebieden (8,5 ha) wordt een nieuw bosbeheerplan opgesteld volgens de criteria duurzaam bosbeheer. Daarin wordt gestreefd naar het herstel van de natuurlijke vegetatie met inheemse Berk en Zomereik, typerend voor de zandige bodem. Om dit te bevorderen, wordt de Amerikaanse vogelkers of 'Bospest' systematisch verwijderd uit het domein. Ook de uitheemse Amerikaanse eik wordt geleidelijk aan vervangen omdat zijn zaailingen massaal verschijnen. Waar ze geen gevaar voor de bezoekers opleveren, worden oudere exemplaren van deze soort 'geringd' als staand dood hout, dienstig voor paddenstoelen, insecten en holtebewonende dieren zoals spechten en vleermuizen. Hier en daar wordt de schaarse natuurlijke ontwikkeling van struikheide en brem aangemoedigd door het creëren van voldoende open plaatsen met lichtinval in het bos.

In het aanpalende erkend natuurreservaat 'De Warandeduinen - Speelbos' bevinden zich nog enkele historische 'hakhoutstoven' van zomereik en beuk. 'Hakhoutstoven' zijn bomen die om de 15 tot 20 jaar afgeknot worden tot op de grond. De takken schieten dan steeds in een wijdere kring terug. Da hakhoutstoven nabij Den Blakken - die zo'n 400 jaar oud zijn - zijn erkend als 'autochtoon materiaal'. In de nabije toekomst wordt geprobeerd om hiervan nakomelingen uit te zaaien en aan te planten in de bosgebieden van Den Blakken.

De bossen van den Blakken dragen nu ook het FSC-label. Dat is het internationale keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

Historiek

Top

Het gebied was van oudsher onderdeel van een uitgestrekt woud met, zeker tot in 1789, een aanzienlijke oppervlakte heide. Vanaf dat jaar werden deze heidegronden in privé cijnspacht voor 90 jaar omgezet naar bos of landbouw. Begin 1900 werd een 'buitengoed met lusthuisje' aangelegd, in 1931 gevolgd door een villa in Normandische landhuisstijl en bijhorend park. Ten behoeve van de houtproductie werden toen de arme zandgronden rond het park beplant met uitheemse boomsoorten zoals Amerikaanse eik en lork.

In december 1990 werd het leegstaande domein door het provinciebestuur aangekocht. Hierna volgde een totale renovatie van de villa (1992-1995) en de aanleg van een promotietuin (1995). Sinds oktober 1996 is de villa in concessie als taverne. Het provinciaal domein werd op 21 juni 1997 opengesteld voor het publiek. De nieuwe naam 'Den Blakken' verwijst naar het hoge rivierstuifduin ten zuiden van het domein.

Het beheer van het provinciaal domein Den Blakken wordt gecoördineerd vanuit het provinciaal domein Puyenbroeck. De gemeente Wetteren staat in voor het dagelijks onderhoud van het park- en bosgedeelte.

Contact

Top

directie Sport en Recreatiedomeinen

PAC Het Zuid

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

09 267 76 32

kleine.domeinen@oost-vlaanderen.be